รายงานพิเศษ: สพป.อุตรดิตถ์เขต2นำนักเรียนศึกษาดูงานฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีฯ

ข่าวทั่วไป 24 มีนาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมา จากพระราชดำริ เป็นอีกหนึ่งโครงการของกรม ชลประทาน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกให้กับราษฎรในพื้นที่อพยพ ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งทรงรับเป็นโครงการพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. 2548

"คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 แผนงาน 8 ปี (ปี 2554-2561) ค่าก่อสร้าง 4,800 ล้านบาท และ คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาเป็น 11 ปี (ปี 2554-2564) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 วางแผนเร่งรัดงานก่อสร้างให้สามารถเก็บกักน้ำได้ในปี พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 53 และงานระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสัญญาที่ 1 ดำเนินการไปแล้วประมาณ ร้อยละ 13 และมีแผนก่อสร้างท่อส่งน้ำสายซอยในปี 2561-2564 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 53,500 ไร่"

ดังนั้น เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดตั้ง โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

โดยเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้บูรณาการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการอบรมฝึกทักษะ อาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ อาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริต

ตลอดจนได้รับการฝึกทักษะด้านอาชิพ มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพใน 2 กิจกรรมหลัก คือ งานเกี่ยวกับอาหารและงานเกษตร ที่บริเวณ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ ส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

โดยมี นายนที บิณฑวิหค หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตาม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ นายพัฒนา เกตุชัยโกศล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สำนักพัฒนาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และการแปรรูปกล้วยตาก พร้อมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า, การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

จากนั้นคณะครู-อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 รวม 12 โรงเรียน จำนวน 40 คน เดินทางลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานที่โครงการ กลุ่มวนเกษตร บ้านสีเสียด (กลุ่มกล้วยตากห้วยน้ำรี) หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมบ้านสีเสียด หมู่ที่ 10 ตำบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ และกลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมบ้านกิ่วเคียน หมู่ที่ 12 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

นายนทีกล่าวว่า ที่ผ่านมา โครงการได้ดำเนินการงานก่อสร้าง ฝายชะลอน้ำ หรือ Check Dam คือ สิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นเพื่อขวาง หรือกั้นทางน้ำ โดยปกติมักจะกั้นลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำ หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้ำไหลแรงก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการใช้ทรัพยากร ที่เอื้ออำนวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส่วนในด้านการส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรชุมชนเป้าหมายหลัก 5 หมู่บ้าน อีกทั้งการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชในระบบวนเกษตร/สร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริฯ ได้แก่ การส่งเสริมปลูกกาแฟ กล้วยน้ำว้า ทุเรียน ลางสาด ลองกอง ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการตลาด/การจัดตั้งร้านค้าชุมชน ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรชุมชนเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง และหมู่บ้านแนวร่วมภาคประชาชนในการฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โครงการอนุรักษ์ยางนาและต๋าว เพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ