ดันบทบาท'สหกรณ์'เข้มแข็งรวบรวมผลผลิต11สินค้าหลัก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 17 เมษายน 2561 00:00:54 น.

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ทั่วประเทศ 4,403 แห่ง เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ ระดับชั้น 1 จำนวน 629 แห่งและชั้น 2 จำนวน 2,648 แห่ง ซึ่งกรมจะดึงศักยภาพสหกรณ์การเกษตรชั้นที่ 1 และ 2 มาทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตการเกษตรและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตของสมาชิกรวบรวมผลผลิตการเกษตรจากพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯเข้าไปส่งเสริม

ปัจจุบัน สหกรณ์มีความพร้อมในการเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือการตลาด และประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ โดยเน้นสินค้าสำคัญ 11 ชนิด ปริมาณรวบรวมทั้งหมด 5.32 ล้านตันต่อปี อาทิ ข้าว มีสหกรณ์ 618 แห่ง รวบรวมผลผลิต 1,610,000 ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีสหกรณ์ 97 แห่งรวบรวมผลผลิต 1,087,000 ตัน มันสำปะหลังมีสหกรณ์ 96 แห่ง รวบรวมผลผลิต 576,000 ตัน ยางพารา มีสหกรณ์ 430 แห่ง รวบรวมผลผลิต 416,000 ตัน

นอกจากนี้ ยังมีสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอีก 718 แห่ง รวม 1.102 ตันต่อปี เช่น สหกรณ์ที่มีโรงสีเพื่อแปรรูปข้าว 133 แห่ง 120,000 ตัน สหกรณ์แปรรูปโคนมและน้ำนมดิบ 36 แห่ง สามารถแปรรูปนมพร้อมดื่มในรูปนมพาสเจอร์ไรซ์และนม UHT 157,000 ตัน สหกรณ์แปรรูปโคเนื้อและโคขุน 7 แห่ง สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โคขุน 4,000 ตัน เป็นต้น

"ปัจจุบันสหกรณ์มีศักยภาพสามารถแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับมีอยู่หลายชนิดสินค้า เช่น ข้าวสารบรรจุถุง นมพร้อมดื่ม เนื้อโคขุน ยางพารา มีตลาดทั้งในและต่างประเทศ และในอนาคตจะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ในการเข้ามาสนับสนุนดูแลเรื่องการผลิตสินค้าการเกษตรของสหกรณ์ให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาตลาดมา รองรับและเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตการเกษตรของสหกรณ์ไปสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง