คลอดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ยกระดับฐานข้อมูล'เกษตรกร' ลุยปฏิรูปภาคเกษตรสู่ยุค'4.0'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 00:00:47 น.

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนพื้นที่ปลูกพืชและทำการเกษตร ทั้งที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ เพื่อทราบสถานการณ์การเพาะปลูกของเกษตรกร รวมทั้งประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ที่ผ่านมาพบปัญหาการแจ้ง การปลูกพืชในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิยังไม่ตรงกับพื้นที่ปลูกที่แท้จริง จึงได้ปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรและการตรวจสอบพื้นที่ใหม่ โดยร่วมมือกับ NECTEC ออกแบบนวัตกรรมการขึ้นทะเบียนพร้อมการตรวจสอบวาดแผนผังแปลงผ่านเครื่องมือ สื่อสารไร้สาย (Tablet: FARRMis Application) และความร่วมมือกับ GISTDA ในการดึงภาพแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมมาค้นหาพิกัดและวาดผังแปลงโดยโปรแกรม GISagro กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดทำระบบรวมและแสดงข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เพื่อรองรับ ผู้ขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งการวาดแปลงนี้จะทำให้สามารถตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรได้

สำหรับการกำหนดเป้าหมายพื้นที่การวาดแปลงใช้ระบบดิจิทัลไว้ จำนวน 13 ล้านแปลงทั่วประเทศ จากการประเมินค่าเฉลี่ยของแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร 1 ราย มีแปลงเพาะปลูกประมาณ 2 แปลง ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการไปแล้วกว่า 88.97% คิดเป็นจำนวน 11,566,266 แปลงของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด

นางดาเรศร์กล่าวอีกว่า สำหรับประโยชน์ของการจัดทำระบบวาดแปลงให้เชื่อมโยงกับแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม และตรวจสอบพื้นที่จริงเบื้องต้นได้ ทำให้สามารถตรวจสอบผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรกับข้อมูลความเหมาะสมของการปลูกพืชเศรษฐกิจ (zoning) รวมทั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่เหมาะสมทดแทนในพื้นที่ของเกษตรกรได้โดยตรง ตามนโยบาย Zoning by Agri-Map รวมทั้งแสดงเนื้อที่เพาะปลูกพืชของประเทศไทยตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้อย่างแม่นยำรวมทั้งติดตามเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการสำคัญต่างๆได้

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาด้านนวัตกรรมจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ ข้อมูลดาวเทียม และระบบเซ็นเซอร์ด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การตรวจสอบติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกตลอดฤดูกาลผลิต และการเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีต่อไป

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง