ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 00:00:57 น.

ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการและ เครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชนและ ครอบครัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการ ดำเนินงาน "เวทีประชาคม พื้นที่จังหวัดพัทลุง" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยไปพบปะหารือกับกลุ่มเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พนมวังก์ อ.ควนขนุน และกลุ่มเยาวชนเทศบาลตำบล (ทต.) ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เมื่อเร็วๆ นี้ว่า

องค์กรเด็กทั้ง 2 กลุ่ม ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ใช้กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการสำรวจข้อมูล ใช้การมีส่วนร่วมตัดสินใจของคนในชุมชน และสามารถนำข้อมูลจากการตัดสินใจ มาผลักดันไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทำงานได้ครบวงจร สามารถขึ้นโครงการ สร้างเครื่องมือ จนเกิดผลงานที่ดี สร้างให้ชุมชนเป็นประชาคมต้นแบบเรื่องสุขภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้

ขณะที่ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า เวทีนี้เป็นครั้งแรกที่ทำโดยเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นลูกหลานของคน ในชุมชนเอง โดยลงไปสำรวจชุมชนเพื่อทราบปัญหาเรื่องสุขภาพของคน ในชุมชน เช่น วัดความดันโลหิต รอบเอว ชั่งน้ำหนัก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ คัดกรองภาวะซึมเศร้า โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะนำเข้าสู่ เวทีประชาคม เพื่อให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของ

บรรยายใต้ภาพ
ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ
ผศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง