คอลัมน์: รายงานพิเศษ: กรมส่งเสริมฯรุกตลาด'E-Commerce' ปั้นเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 00:00:57 น.

การเติบโตของธุรกิจบน E-Commerce  สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะผลผลิตจากภาคการเกษตร ทำให้หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนการพัฒนาตามความต้องการของเกษตรกร ในการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรด้วยแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจทุกรูปแบบ โดยเน้นการผลิตและการบริหารจัดการ ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกร โดยจะต้องสร้างให้เกษตรกรเป็น ผู้ประกอบการเกษตร โดยมุ่งเป้าการพัฒนาไปที่เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย รวมทั้งขยายผลให้เกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถบูรณาการโครงการที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อให้เป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะพร้อมจะขยายผลการพัฒนาไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) และทำการเกษตรในลักษณะ ผู้ประกอบการ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Smart Farmer ซึ่งได้ปรับปรุงระบบ www.thaismartfarmer.net ให้พร้อมใช้งานเป็นเครื่องมือสนับสนุนการทำงานให้สามารถจำแนกเกษตรกรและสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปประกอบการวางแผนการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานในการฝึกอบรมให้ความรู้กับ Young Smart Farmer (YSF) ในการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ E-Commerce โดยเน้นให้ทราบถึงการตลาดในรูปแบบต่างๆ นอกจากให้ความรู้เกษตรกรรุ่นใหม่แล้ว กลุ่มเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเอง ซึ่งปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบการขนส่งสินค้า รวมถึงมีการพัฒนาระบบตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ThailandPostMart.com  โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทยในการเริ่มต้นนำสินค้าของเกษตรกร Smart Farmer Young Smart Farmer วิสาหกิจชุมชน และสินค้าเกษตรจากแปลงใหญ่เข้าสู่ระบบตลาดออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดและเปิดช่องทางการซื้อขายให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรตัวจริง ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถการแข่งขันให้กับเกษตรกรในยุคของไทยแลนด์ 4.0

นางดาเรศร์ กิตติโยกาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ตั้งเป้าสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่สู่สากล หลักสูตรมาตรฐานสินค้าเกษตรและการตลาดสากล ให้แก่ Young Smart Farmer ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด จำนวน 100 ราย โดยเฉพาะเรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตรสากล การเตรียมความพร้อมการส่งออกในยุคดิจิทัล การค้าออนไลน์สำหรับการส่งออก ยุคดิจิทัล และตลาดสินค้า e-commerce เพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้ประกอบการ เกษตรรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมหารือการจัดทำระบบ Big Data ด้านการจำหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์ สำหรับเกษตรกร (Farmer e-Marketplace) ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางและความ ร่วมมือของหน่วยงาน ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรของเกษตรกร ใน 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มเกษตรกร 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ 3. กลุ่ม Smart Farmer (SF) และ Young Smart Farmer (YSF) โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจะทำหน้าที่ในการโพสต์สินค้าที่ได้รับการคัดเลือกทั่วประเทศ สำหรับผู้จำหน่ายดังกล่าวจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ผ่านทางออนไลน์ หรือที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ ด้าน ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์และ แอพพลิเคชั่น ThailandPost Mart.com  เมื่อมีคำสั่งซื้อและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเกษตรกรเจ้าของสินค้าจะนำส่งสินค้าให้กับไปรษณีย์ในพื้นที่เพื่อจัดส่งไปยังลูกค้าทั่วประเทศ

สำหรับเป้าหมายต่อไปจะต้องเพิ่มองค์ความรู้การประกอบธุรกิจเกษตร ให้กับเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มสินค้า ซึ่งปัจจุบันมีใน 18 กลุ่มสินค้า โดยทดลองทำในสินค้าข้าวและ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีศักยภาพต่างๆ เช่น ข้าวลืมผัว ข้าวเพื่อสุขภาพพันธุ์ กข 43 ซึ่งเป็นข้าวขาวดัชนีน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้มีปัญหาโรคเบาหวาน หรือ ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เป็นต้น รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

บรรยายใต้ภาพ
สมชาย ชาญณรงค์กุล
ดาเรศร์ กิตติโยกาส
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง