คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: วชช.นราฯสัมมนาพัฒนาวิทยาลัยชุมชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 00:00:03 น.

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมชน (วชช.) นราธิวาส ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนสู่ความเป็นเลิศเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมภารกิจของวิทยาลัยชุมชน โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยชุมชน ทั้ง กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสกรรมการสภาวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสตัวแทนศิษย์เก่าอาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสบุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ทั้งสิ้น 105 คน ที่ห้องประชุมผกากรอง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน และจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยชุมชนที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และร่วมกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานตามพันธกิจ พ.ศ.2560-2564

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง