คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุสวนพยอม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 00:00:11 น.

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุสวนพยอม ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า "สูงวัยอย่างมีค่า พัฒนาอย่างเหมาะสม อยู่ในสังคมอย่างมีสุข" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค.-7 ก.ย. 2561 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม เครือข่ายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยการเปิดโรงเรียน ผู้สูงอายุครั้งนี้มีผู้เข้าเรียนรุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน ใช้เวลาเรียน 8 ครั้งต่อหลักสูตร คัดเลือกการเข้าเรียนโดยความสมัครใจและสามารถมาเรียนได้ด้วยตนเองตลอดหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนได้แก่ การบรรยาย การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ ลดการพึ่งพาผู้อื่น และสนับสนุน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมความร่วมมือระหว่าง ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการขับเคลื่อนงานด้าน ผู้สูงอายุ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง