โตโยต้า สานต่อโครงการรักษ์โลก 'ปลูกป่าชายเลน ปีที่ 14'

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 00:00:27 น.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ กรมพลาธิการทหารบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED จัดกิจกรรม "โตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่ 14" ภายใต้โครงการ"โตโยต้าเมืองสีเขียว...เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต" ทำการปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนจำนวน 50,000 ต้น ณ ศูนย์ ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ

จากพันธสัญญาที่เป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าทั่วโลก ในการลดผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มผลกระทบเชิงบวก เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ "พันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า พ.ศ.2593" บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้มุ่งมั่นในการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่ องค์ความรู้ สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ "โตโยต้า เมืองสีเขียว.เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต" โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียว เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชุมชนเมือง

กิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลน เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ "โตโยต้าเมืองสีเขียว...เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต" ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กรมพลาธิการทหารบก และมูลนิธิ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยให้แก่สัตว์ในระบบนิเวศชายเลน โดยจากความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลา 14 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ส่งผลให้มีการปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) รวมทั้งสิ้นกว่า 592,800 ต้น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 7,700 ตันต่อปี

นอกจากนี้ โตโยต้าได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ดำเนินงาน และการให้บริการสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED อย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 รวมทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนที่สมบูรณ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ กว่า 15,000 คนต่อปี และในปีนี้โตโยต้า ยังได้ทำการมอบ "ศาลา ชมทะเล" ให้กับกองพลาธิการทหารบก เพื่อ ใช้เป็นจุดพักให้บรรดาผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯแห่งนี้ สามารถใกล้ชิด กับธรรมชาติและเป็นจุดสังเกตการณ์ดูสิ่งมีชีวิต ในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า "ขอขอบคุณบรรดาจิตอาสาทุกท่าน ที่ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับโตโยต้าเมืองสีเขียว ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งในความสำเร็จของโตโยต้า ที่ได้ร่วมกับกรมพลาธิการทหารบก และมูลนิธิ สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED ในการต่อยอดการทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพัฒนาศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) แห่งนี้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งสอดคล้อง กับความมุ่งมั่นของโตโยต้า ที่จะสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น "เมืองสีเขียว.เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต" อย่างแท้จริง"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง