โตโยต้า จัดงานครบรอบ 10 ปี โตโยต้า ปลูกป่านิเวศ

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 00:00:55 น.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปี "โตโยต้าปลูกป่านิเวศ" (Eco-Forest) ภายใต้ โครงการ "โตโยต้าเมืองสีเขียว...เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต" โดยการปลูกต้นไม้ครบ 1,350,000 ต้น ณ โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรม "โตโยต้าปลูกป่านิเวศ" (Eco-Forest) ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้โครงการ "โตโยต้าเมือง สีเขียว..เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต" ที่ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เริ่มต้นจากการปลูกป่า ภายในบริเวณโรงงานบ้านโพธิ์ จำนวนกว่า 100,000 ต้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 30 ไร่ และมีการเจริญเติบโตเต็มที่ตามธรรมชาติ จนกลายเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ ทางระบบนิเวศ เกิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพของทั้งพืชและสัตว์ ที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าของโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ และได้ยกระดับสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และความยั่งยืน "ชีวพนาเวศ" ที่ปัจจุบันได้เปิดให้บรรดานักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมกว่า 15,000 คนต่อปี

สำหรับกิจกรรมครบรอบ 10 ปี "โตโยต้าปลูกป่านิเวศ" ในครั้งนี้ โตโยต้าได้จัดให้มีกิจกรรมปลูกป่านิเวศเพิ่มเติมภายในบริเวณโรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ จำนวน 10,000 ต้น โดยเป็นกล้าไม้ท้องถิ่น 34 สายพันธุ์ มีพันธุ์ไม้หลักคือ ต้นยางนา และ ต้นตะเคียนทอง รวมถึงพันธุ์ไม้ท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ต้นไทร ต้นหว้า และต้นพะยอม เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสเดิน เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และความยั่งยืน "ชีวพนาเวศ" ที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงสัตว์พันธุ์หายาก ที่เข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาทิ นกกระจาบทอง ซึ่งเป็นพันธุ์นกที่เคยอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รอบโรงงานบ้านโพธิ และเป็นพันธุ์หายาก ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ อยู่ในบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ The IUCN Red List of Threatened Species

นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลกิจกรรมปลูกป่านิเวศไปสู่ชุมชม และเครือข่ายของ โตโยต้าทั่วประเทศ โดยร่วมกับผู้แทนจำหน่าย บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน และหน่วยงาน ต่างๆ โดยการนำองค์ความรู้ด้านการปลูกป่า ไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน และอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงติดตามผลและให้คำแนะนำในการดูแลรักษาผืนป่าที่ปลูกขึ้น ซึ่งจนถึงปัจจุบัน โตโยต้า ได้ดำเนินกิจกรรมการปลูกป่านิเวศ ไปแล้วทั้งสิ้น 1,350,000 ต้น มีอัตราการรอดตายของต้นกล้าสูงถึง ร้อยละ 90 ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ราว 10,800 ตัน ต่อปี ยังถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต