36 ปี แห่งความกตัญญู มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข่าวบันเทิง 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในโอกาสที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งมาครบ 36 ปี ในปี 2561 นี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานมูลนิธิ ทรงพระกรุณาเสด็จไปทรงเป็นประธานงาน "ร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนฯ ดิเรกดล 36 ปี" วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ

เมื่อ 36 ปีที่แล้ว มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2525 โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานก่อตั้งและองค์ประธาน กิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ตามคำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2553 จึงขอเสนอเรื่องราวภารกิจอันทรงคุณค่าของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในรอบ 36 ปี ที่ผ่านมา ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ความหมายอันยิ่งใหญ่

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มุ่งหวังที่จะสร้างอนาคตอันสดใสให้กับเยาวชนไทย ด้วยการให้การศึกษา มิใช่เพียงแต่เยาวชนคนใดคนหนึ่ง แต่หมายถึงเยาวชนไทย ทั่วประเทศ ความหมายอันยิ่งใหญ่ที่เปี่ยมล้น อยู่ในคำต่างๆ ต่อไปนี้

"ร่วมจิตต์" หมายถึงการรวมจิตใจกันระหว่างองค์การเอกชนที่มีสาขาทั่วประเทศ 10 องค์การ อาทิ สภาสตรีแห่งชาติฯ สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง ประเทศไทยฯ โดย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นประธานก่อตั้ง ตาม คำกราบทูลเชิญของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผู้ริเริ่มประสานการก่อตั้ง เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศ

"น้อมเกล้า" หมายถึงการ

น้อมเกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีอย่างสูง ในสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อพุทธศักราช 2525 มูลนิธิฯ จึงได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นการสักการบูชาถวายแด่สมเด็จบูรพมหา กษัตราธิราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

"เพื่อเยาวชน" หมายถึงความมุ่งมั่นของคณะผู้ก่อตั้งที่ปรารถนาจะเห็นเยาวชนที่ขาดแคลนด้อยโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษาและเป็นพลเมืองดี ในอนาคตเจตนารมณ์ที่งดงาม

มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กและเยาวชน (รวมทั้งสามเณร) ประพฤติดียากไร้ที่ขัดสนจากหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มต้นด้วยจำนวน 2,525 คน ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพ ของตน เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญช่วยกันรับช่วงสืบทอด รักษาเอกราช วัฒนธรรมและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคต

ชื่อ "มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน" มีความหมายว่า ประชาชนทุกคนที่เห็นความสำคัญของการให้การศึกษา และการอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯ ถวายความกตัญญูต่อพระมหากษัตริย์ และแสดงความ กตัญญูต่อบรรพบุรุษของเรา ผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นและพัฒนาประเทศชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิฯนี้ เป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูของประชาชนชาวไทย ทั้งภายในและภายนอก ประเทศที่ระลึกถึง พระคุณและคุณงามความดีของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบรรพบุรุษที่ได้รักษาเอกราช และความมั่นคงของประเทศไว้ให้ชาวไทย สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความภูมิใจในเอกราชประชาธิปไตยของประเทศตลอดมานี้ จึงเป็นหน้าที่ของเราชาวไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยเยาวชนที่ยากไร้และประพฤติดี ให้ได้รับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอัตภาพ ของตน รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ผู้อื่นและสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนสามารถพิทักษ์รักษาประเทศชาติสืบต่อไปซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคนสืบไป

หลักการสำคัญการให้ทุนเยาวชนด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดี จะได้รับความอุปถัมภ์ด้านเงินทุนการศึกษา โดยคณะกรรมการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ฯ เมื่อปี 2525 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้รับโครงการของมูลนิธิฯ เป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาล โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ ศ.ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการอำนวยการคนแรก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงดำรงตำแหน่ง อดีตองค์ประธานกรรมการอำนวยการและอดีตองค์ประธานกรรมการดำเนินงานด้วย และปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ ตั้งแต่ปี 2553

ภารกิจอันกว้างไกล

มูลนิธิฯ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติโดยให้เยาวชนมีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านจิตใจ ศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ต้องการให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่อ้างว้างท้อถอย หรือหมดหวัง จึงจัดให้เยาวชนได้มีท่านเจ้าของกองทุนเป็นรายบุคคล โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้ประสานสัมพันธ์ระหว่างท่านเจ้าของกองทุนกับเยาวชน ผู้รับทุน คือ มูลนิธิฯ จัดส่งข้อมูลให้ท่านเจ้าของกองทุนได้ทราบถึงประวัติพื้นฐานความเป็นอยู่ของเยาวชนและรายงานผลการเรียน รวมทั้งการพัฒนาทุกด้านของเยาวชนให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา สำหรับเยาวชนจะได้ทราบนามของท่านเจ้าของกองทุน และได้รับการอบรมให้รู้คุณค่าในความเมตตาของท่านเจ้าของกองทุน รู้จักแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้มีพระคุณด้วยการตั้งใจเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี และติดต่อกับผู้อุปการคุณทางจดหมาย หรือส่งบัตรอวยพรให้ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิฯ ยังได้ออกไปเยี่ยมเยียนติดตามดูแล ทุกข์สุขของเยาวชนด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเยาวชนและครอบครัวผู้รับทุนมูลนิธิฯ

อย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งเยาวชนเหล่านี้เป็น ผู้ด้อยโอกาสและขาดแคลน อันจะเป็นผลให้ เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว เป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ เป็นการสกัดกั้นต้นเหตุแห่งปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนผู้ด้อยประสบการณ์ชีวิตได้อย่างดีที่สุด

มูลนิธิฯมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนโดยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอ ทุกสังกัด ทุกระดับการศึกษา ทั่วประเทศ ปัจจุบันให้ทุนต่อเนื่องปีละกว่า 2,000 ทุน เป็นเงินปีละประมาณ 8 ล้านบาท ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชนไปแล้วรวมทั้งสิ้นเกือบ 29,000 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 223 ล้านบาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทุนการศึกษา เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่นักเรียนทุนจำนวนมากประสบความสำเร็จในชีวิต มีงานทำเป็นหลักฐานทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและบริษัทต่างๆ ที่สามารถทำคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้

ผู้มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือให้โอกาสแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ทั่วประเทศได้มีทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เชิญบริจาคเงิน เข้าบัญชีมูลนิธิฯได้ที่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่ 404-2-04226-6 และส่งหลักฐานการโอนเงิน (สำเนาใบ นำฝาก) ให้มูลนิธิฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-3547391-4 ต่อ 101, 115 โทรศัพท์ ต่อ 108, 103 ใบเสร็จ รับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิได้ทาง www.ruamchit-normklao.org และ Facebook: มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน

บรรยายใต้ภาพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จทรงเปิดการ ประชุมปฐมฤกษ์มูลนิธิฯ โดยมี หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และคณะกรรมการ รับเสด็จ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร นำคณะกรรมการมูลนิธิ เข้าเฝ้าและประชุมมูลนิธิฯ ปี 2545 ณ วังเลอดิส

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา นำ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ณ วังแสงมุกดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ฉายพระรูปร่วมกับพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และคณะกรรมการ เนื่องในโอกาสที่เสด็จไปทรงเป็นประธานงานฉลองครบรอบ 25 ปี มูลนิธิฯ ในปี 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิฯ องค์ปัจจุบัน ประทานทุนการศึกษาแก่เยาวชน ณ วังสวนกุหลาบ

องค์ประธานมูลนิธิฯ ฉายพระรูป ร่วมกับ เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ