มูลนิธิโตโยต้าฯ มอบทุน 3.5 ล้านบาท

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 00:00:32 น.

มูลนิธิโตโยต้า ประเทศไทย มอบทุน 3,500,000 บาท ให้แก่ สภาการพยาบาลและ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว เพื่อร่วมแก้ปัญหา สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ สังคมไทย เตรียมพร้อมรับสภาวะสังคมสูงวัย และลดปัญหา เด็กและเยาวชน

มูลนิธิโตโยต้าฯ ได้ตระหนักถึงแนวโน้มปัญหาในอนาคต จึงได้กำหนดแผนนโยบายใหม่ เพื่อสอดคล้อง และเป็นการตั้งรับกับปัญหาสังคมให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาสังคมสูงวัย และปัญหาเยาวชน โดยร่วมมือกับ 2 องค์กร ได้แก่ สภาการ พยาบาล และ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว มอบทุนสนับสนุนโครงการ มูลค่า 3,500,000 บาท โดยรายละเอียด ดังนี้

ทุนการศึกษาพยาบาล สำหรับสาขาผู้สูงวัย 50 ทุน มูลค่า 2,000,000 บาท
โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์พยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชน 1 ชุมชน มูลค่า 1,000,000 บาท
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 4 จังหวัด มูลค่า 500,000 บาท

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิ โตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า "ทุนดำเนินกิจกรรมที่มูลนิธิ โตโยต้าฯ มอบให้ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในอนาคต มูลนิธิโตโยต้าฯ ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงาน ทุกท่านดำเนินโครงการ ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อ ส่วนรวมจนประสบผลสำเร็จในฐานะคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการลดปัญหาดังกล่าวให้มากขึ้นตามกำลัง ความสามารถ เพื่อร่วมขับเคลื่อนความสุขแก่ สังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไป"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง