คอลัมน์รายงานพิเศษ: หมู่บ้าน CIV น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

ข่าวทั่วไป 15 กันยายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงบทสรุป พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ห้องจรัสเมือง 2 เวลา 13.00-17.00 น. โครงการ CIV มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหมู่บ้านโดย

ใช้หลักการจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง และส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนบน แนวคิด CIV คือ C = Consensus ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่ยอมรับแนวคิด CIV มีมติร่วมกันว่าในชุมชนต้องการเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว I = Identity ความเป็นตัวตน หรือ อัตลักษณ์ ที่ชัดเจน สะท้อนภาพลักษณ์ของหมู่บ้านให้สังคมได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ และทรัพยากรเด่นในแต่ละชุมชน V = Value Creation การสร้างเรื่องราว คุณค่าจากทรัพยากรในพื้นที่ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (Value added)

โดยหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาในโครงการ 13 หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนบ้านเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ชุมชนบ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก ชุมชน บ้านภู จังหวัดมุกดาหาร ชุมชนบ้านนาเชือก จังหวัดสกลนคร ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนบ้านทุ่งประดู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมชนบ้านหาด ส้มแป้น จังหวัดระนอง ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ชุมชนบ้านท่าเขา จังหวัดพังงา และชุมชนบ้านบากันเคย จังหวัดสตูล ชุมชนย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร ชุมชนแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ชุมชน บ้านวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ นางสาวพรรณรัตน์ ศรประชุม ประธาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา เป็นประธานในการประชุมและมอบรางวัลชุมชน CIV ดีเด่น และบุคคลดีเด่น ในโครงการ พร้อมโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ท่าน ดร.สมชาย หาญหิรัญ ดังนี้

1.รางวัลการพัฒนาหมู่บ้าน CIV ยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้านเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร

2.รางวัลการพัฒนาหมู่บ้าน CIV ด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้แก่ บ้านบากันเคย จังหวัดสตูล

3.รางวัลการพัฒนาหมู่บ้าน CIV ด้านศาสตร์พระราชา ได้แก่บ้านทุ่งประดู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.รางวัลการพัฒนาหมู่บ้าน CIV ด้านผู้นำชุมชนดีเด่น ได้แก่ ดร.กมลลักษณ์ ธนานันท์เมธี ย่านเก่าวังกรด จังหวัดพิจิตร

5.รางวัล Excellent Social Media User for CIV ได้แก่ บ้านทุ่งประดู่

6.Complementary Social Media User for CIV ได้แก่ สภาเด็ก ชุมชนย่านเก่าวังกรด

7.The Best Social Media User for CIV ได้แก่ นางสมลักษณ์ ล่อใจ

8.Talented Creative Consult อาจารย์วรศักดิ์ เหลืองสุวรรณ

9.Talented Staff นายธรรศภาคย์ กีรติโพธิวงศ์

10.Talented Staff นางสาวกุลปรีญา ธนมาตร์

11.Talented Leadership Consult ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิชญ์ วรรณภาส

สรุปผลการประชุม พบว่า ชุมชน มีความต้องการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการ CIV อย่างต่อเนื่องเพราะที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ จากที่ปรึกษา มสธ.ตามแนวคิด CIV สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยยึด concept ช็อป ชิม เที่ยวไทย ก้าวไปกับ CIV นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในชุมชน CIV มีสถานที่ท่องเที่ยวเด่น ซื้อหา ของฝากที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน มีส่วนร่วม ทำกิจกรรมกับชุมชนในฐานเรียนรู้ต่างๆ ทำของฝากของที่ระลึกที่เป็นอัตลักษณ์ ของชุมชนด้วยตนเอง มาถึงต้องซื้อกลับไป เพื่อระลึกถึงความประทับใจทุกครั้งที่มาเยือน เมื่อชุมชนมีรายได้ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนแบบสร้างสรรค์โดยชุมชนเอง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ