องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเยาวชนแห่งชาติปีนี้

ข่าวบันเทิง 25 กันยายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" พร้อม มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 และเยี่ยมชมนิทรรศการ ประวัติความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติ, นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมถึงผลงานของผู้ได้รับรางวัลทั้ง 11 สาขา ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นเป็นเป็นประจำทุกปี โดยมี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมงาน ณ ห้อง แกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ กล่าวโอวาทให้กับเยาวชน ว่า "ตามที่ได้รับรายงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ ซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดขึ้นในปีนี้ นับเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะได้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจดีที่จะพัฒนาเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา เยาวชนผู้ได้เข้าร่วมงานทุกคนจึงควรใช้โอกาสอันดีนี้เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม สร้างเสริมคุณสมบัติของตนให้เป็นผู้มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่หาความรู้มีความขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีปัญญา รู้คิด รู้ผิด รู้ชอบ และนำคุณสมบัติที่ได้สร้างสมขึ้นนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือต่อยอดในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ เป็นกำลังสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองสืบไป"

ด้าน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า "เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสอง พระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ทั้งนี้ กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ให้ความสำคัญ จึงจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน"

สำหรับงานเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด" เพื่อเชิดชูเด็ก เยาวชน บุคคล องค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคมดีเด่น และสนับสนุนสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดี มีความสามารถเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ เผยแพร่ต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเยาวชนและบุคคลที่เป็นแบบอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็ก และ เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อเด็กและเยาวชน 11 สาขา อาทิ สาขาการศึกษาและวิชาการ, สาขากีฬาและนันทนาการ, สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน, สาขาศิลปวัฒนธรรม, สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม, สาขาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ มีผู้ผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลฯ จำนวนทั้งสิ้น 148 คน แบ่งเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 104 คน กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 18 กลุ่ม บุคคลผู้ทำ คุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 17 คน และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 9 องค์กร

น.ส.ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในผู้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี และเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ เมืองโคเวนทรี สหราชอาณาจักร เมื่อปี 2560 ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินมาครอง ได้เผยว่า "รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ไม่เคยคิดมาก่อนว่า สิ่งที่เรามุ่งมั่น และตั้งใจ จะผลักดันให้เราได้มา อยู่ตรงนี้ จากประสบการณ์ในการแข่งขัน โอลิมปิกที่ผ่านมา ตนหวังว่าในอนาคตเยาวชน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันน่าจะเป็นอีกแรง ขับเคลื่อนโลกให้พัฒนาขึ้นต่อไป"

บรรยายใต้ภาพ

ณัฐชา ศรีธวัชพงศ์ ผู้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข พร้อมด้วย พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ และ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เยี่ยมชมผลงานของผู้ได้รับรางวัล

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ กล่าวโอวาทให้กับเยาวชน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ