ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสารวิทยาเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข่าวทั่วไป 26 กันยายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ทั้งในชุมชน สถานศึกษา สนับสนุนให้จัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีชมรมในชุมชน จำนวน 159 ชมรม ในสถานศึกษา 456 ชมรม แบ่งเป็นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 ชมรม สถานศึกษานอกสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 19 ชมรม และในสถานประกอบการ จำนวน 15 ชมรม ซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครจะสนับสนุน ให้มี TO BE NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพิ่มมากขึ้น ในด้านการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 11,216 ราย และในเขตจตุจักรมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 71 ราย บังคับบำบัด จำนวน 257 ราย และรายที่ต้องโทษ จำนวน 16 ราย

เขตจตุจักร ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE สนอง พระราชดำริในใต้ฝ่าพระบาท โดยจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์สร้างกระแสค่านิยม "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" และจัดกิจกรรม สร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังดำเนินการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่าย ครอบคลุมทั้งในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการ โดยจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เขต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยา เปิดทำ การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 2,725 คน ครูและบุคลากร 189 คน ด้วยตระหนักว่านักเรียนทุกระดับชั้นมีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด โรงเรียนจึงเริ่มดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตจตุจักร เปิดรับสมัครสมาชิกจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อจัดบริการตามแนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ" ที่ให้บริการแก่สมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยา ดำเนินการตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยจัดกิจกรรมทั้งด้านนาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะ ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะการดำเนินชีวิต และอื่นๆ ตามความสนใจของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และพวกเรายังร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติด กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากล อย่างสม่ำเสมอทุกๆ ปี การร่วมกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้พวกเราคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นเวทีให้เราแสดงความสามารถในสิ่งที่เราชอบ สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยา กำหนดเปิดให้บริการ 3 ช่วงเวลาคือ ช่วงเช้า 07.00-07.30 น. ช่วงกลางวัน 10.50-12.30 น. และช่วงเย็น 15.30-17.00 น. มีอาสาสมัคร ประจำศูนย์ฯจำนวน 16 คน โดยกิจกรรมสร้างสุขที่สมาชิกมีความสนใจ และกำหนดจัดในศูนย์ช่วงแรกนี้ได้แก่ กิจกรรมสร้างโมเดล 3 มิติ 3D PRINTING กิจกรรมการทำสบู่เหลวล้างมืออัจฉริยะ กิจกรรมประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า กิจกรรมจัดสวนถาดสวนแก้ว กิจกรรมหุ่นกระบอก อีกทั้งยังเปิดห้องให้ซ้อมกิจกรรมต่างๆ ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ เพราะนอกจากจะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆ แล้วยังได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 7 เข้าเฝ้าขอพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ