ดันนวัตกรรมลดต้นทุน เกษตรฯจับมือเอกชนกระตุ้นเกษตรกรก้าวสู่ยุคใหม่

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 00:00:34 น.

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ทิศทางภาคการเกษตรของไทยยังเผชิญกับประเด็นความท้าทายทั้งด้านเทคโนโลยี สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง การแข่งขันทางการค้า และสังคมผู้สูงอายุ จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยการปฏิรูปภาคเกษตรไทยใน 4 ด้านหลัก คือ 1.บุคลากรในภาคการเกษตร 2.พื้นที่/ทรัพยากร และโครงสร้างพื้นฐาน 3.สินค้า และ 4.R&D เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีเป้าหมายมุ่งสู่การทำเกษตรแบบสมัยใหม่และมีความแม่นยำ รวมถึงนำหลักตลาดนำการผลิตมาใช้ ด้วยการให้ความรู้ด้านการตลาดในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสในการกระจายผลผลิต ทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ที่กรมต้องทำงานแบบบูรณาการกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ร่วมมือกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงาน "Agri Forum และ KUBOTA Showcase 2018" ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุม

ศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก เนื่องจากเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้ามาชมและเรียนรู้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่จากประเทศญี่ปุ่น เป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรก้าวสู่การทำการเกษตรยุคใหม่ ที่ต้องสร้างทักษะและใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นหลักแทนที่การใช้แรงงานคน

ทั้งนี้ภายในงาน นายทะสุยะ มาเอะยาม่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม บริษัท สยามคูโบต้าฯ ยังได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "พลังแห่งความแม่นยำด้านนวัตกรรมเกษตร" ที่เกษตรกรมืออาชีพจะต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการภาคการเกษตร ทั้งปริมาณ ชนิดสินค้า และเวลาที่ตลาดต้องการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีควบคุมคุณภาพและรสชาติของผลผลิต พร้อมนำเสนอการจัดแสดงนิทรรศการ KUBOTA Showcase 2018 เพื่อนำนวัตกรรมเครื่องจักรกล การเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่น มาสาธิตการทำเกษตรครบวงจร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง