คอลัมน์โซไซตี้: สร้างเครือข่ายดิจิทัลคอนเทนต์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุค 4.0

ข่าวบันเทิง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บรรยายใต้ภาพ สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร ม.ศิลปากร และ ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ ผู้แทนคณะทำงานร่วมแถลงข่าวการดำเนินงาน "Digital Content Cluster DAY" พร้อมเปิดเวทีสนทนาแบ่งปันมุมมอง ในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดย นพ ธรรมวานิช,สันติ เลาหบูรณะกิจ และ ธนัช จุวิวัฒน์ เปิดเวทีสนทนาแบ่งปันมุมมองในอุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์ โดยมี ประวรา เอครพานิช ดำเนินรายการ ผู้แทนองค์กรภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจมาร่วมพบปะผู้ประกอบการ ด้าน Character licensing และ CG Service ในกิจกรรม Business Matching

ทุกวันนี้การสื่อสารด้วยดิจิทัลคอนเทนต์ มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุค 4.0 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงาน "Digital Content Cluster DAY" ในกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ SME ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ของประเทศ ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการ โดยการสร้างให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเครือข่าย และทำให้เกิดความเข้มแข็ง จำเป็นจะต้องนำเอาแนวคิด ในการพัฒนาคลัสเตอร์มาเป็นเครื่องมือ ดำเนินการ ที่ผ่านมา สสว. ได้นำ นโยบายการพัฒนาคลัสเตอร์ดังกล่าวมากำหนดแนวทางการส่งเสริม SME เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อน เศรษฐกิจผ่านโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในปี 2560 โดยเน้นการกระตุ้น ความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการ คำนึงถึงความต้องการของตลาด ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เน้นการพัฒนา ผู้ประกอบการในเครือข่ายให้มีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ รวมไปถึงการพัฒนาช่องทาง การตลาดในเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรม ต่างๆ พร้อมกับสร้างการรับรู้ถึง ผลิตภัณฑ์ของไทยให้กับผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ โดยการพัฒนา Digital Content Cluster จะประกอบด้วย เครือข่ายอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ตัวละคร การสร้างแอนิเมชั่น และด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์กราฟิก

โดยช่วงเช้ามีการแถลงข่าวการดำเนินงาน "Digital Content Cluster DAY" ได้รับเกียรติจาก สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร และ ผศ.ณัฐพร กาญจนภูมิ ผู้แทน คณะทำงาน และมีการเปิดเวทีสนทนาแบ่งปันมุมมองในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดย นพ ธรรมวานิช, สันติ เลาหบูรณะกิจ, ธนัช จุวิวัฒน์ และ ในช่วงบ่าย มีสองกิจกรรมที่สำคัญ คือ Animation Project Pitching พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น การเขียนบท โดยให้ ผู้สร้างแอนิเมชันนำเสนอผลงานต่อ นักลงทุน สื่อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรม Business Matching เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการ Character licensing และ CG Service กับกลุ่มผู้ซื้อและกลุ่มอุตสาหกรรม ข้างเคียงหรือต่อเนื่อง โดยคณะผู้จัดโครงการได้เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดำเนินธุรกิจหรือ องค์กรที่ต้องการข้อมูลในการนำตัวละคร Character และ CG Service ไปต่อยอดธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การซื้อลิขสิทธิ์ไปใช้ในการโฆษณา สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรหรือสินค้า หรือเพื่อนำไปผลิตสินค้า การออกแบบ Character สำหรับแบรนด์สินค้า การนำสินค้าที่ทางผู้ประกอบการ Character จัดทำไปจำหน่ายต่อหรือใช้เป็นของที่ระลึก รวมถึงการใช้บริการคอมพิวเตอร์กราฟิก CG Service เพื่อ การสื่อสารตอบรับยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ทั้งสองกิจกรรมได้รับความร่วมมือจาก ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอย่างดี รวมถึงมีกลุ่ม นักลงทุนด้านสื่อสารและผู้แทนองค์กรภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เล็งเห็นประโยชน์ในการต่อยอดมาร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ