คอลัมน์: โซไซตี้: แทนคํขอบคุณจกใจ...มอบสุขภพที่ดีให้ "บงจก"

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 00:00:51 น.

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้ ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "Good Health Act Now" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างสภากาชาดไทยและ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึง เป็นการแสดงความขอบคุณที่บริษัทบางจากฯ ได้ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยผ่านการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแบบบูรณาการเชิงรุกอันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับกลุ่ม ผู้บริจาคภาคองค์กร

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทบางจากฯ ที่อยู่ในกลุ่มวัยใกล้เกษียณอายุ ได้เตรียมตัวก่อนวัยเกษียณ และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเล็งเห็นถึงความ สำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการเตรียมตัว ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง โดยจะเน้นการให้ความรู้ เชิงป้องกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ ในชีวิต ประจำวันหลังวัย เกษียณดังคำพูดที่ ว่า "เกษียณอย่าง เกษม" เพื่อแทนคำขอบคุณจากใจสภากาชาดไทยด้วยการมอบสุขภาพที่ดีตามภารกิจแก่นหลักจากสภากาชาดไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง