พด.ลุยสานต่อศาสตร์พระราชา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 00:00:54 น.

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินร่วมทำงานกับโครงการหลวงมาตั้งแต่ปี 2519 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร พร้อมสานต่อศาสตร์พระราชาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการพัฒนาที่ดิน โดยปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้งสิ้น 39 ศูนย์ใน 6 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แม่ฮ่องสอน พะเยาและตาก โดยได้สำรวจออกแบบและก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบส่งน้ำชลประทานและเส้นทางลำเลียงภูเขา พร้อมวิจัย ทดสอบ สาธิตและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ประกอบกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เพื่อผลิตอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้ยังจัดตั้งหมอดินดอยอาสา หมอดินน้อยในโรงเรียน จุดเรียนรู้งานพัฒนาที่ดินและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อการปฏิบัติงานพัฒนาที่ดินอย่างมีส่วนร่วม

นางสาวเบญจพรกล่าวอีกว่า เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลายแห่งสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานรัฐมากเหมือนเมื่อก่อนและส่วนใหญ่ยกระดับตนเองขึ้นมาเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้โครงการ อื่นๆ หรือเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ สำหรับการปลูกพืชในศูนย์ฯจะใช้หลักการตลาดนำการผลิต เพื่อไม่ให้ผลผลิตที่ได้ออกมาเกินความต้องการของตลาด อีกทั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงได้ปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์เต็มตัว ดังเช่น สถานีเกษตรหลวง อินทนนท์ ศูนย์ย่อยบ้านเมืองอาง ที่ผลิตพืชอินทรีย์ภายใต้มาตรฐานการรับรองของไทย และหน่วยงานรับรองมาตรฐานของประเทศสิงคโปร์ มีพื้นที่ที่ผ่านการรับรอง 266 ไร่ ชนิดพืชที่ผลิต 17 ชนิด โดยในปี 2560 สหกรณ์โครงการหลวง อินทนนท์ ส่งออกผลผลิตทั้งในและต่างประเทศปริมาณเกือบ 5 แสนกิโลกรัม สร้างรายได้ให้เกษตรกรบ้านเมืองอางมูลค่า 11 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง