คอลัมน์: เขียนแบบ..สุพัตรา สุภาพ: พ่อที่ประชาชนรักและเทิดทูน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 00:00:16 น.

วันพ่อคือวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งประชาชนชาวไทยยังรัก เทิดทูน ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงทำสิ่งต่างๆ มากมาย เป็นประโยชน์ แก่ราษฎรและประเทศชาติ ด้วยทรงมี พระราชพระประสงค์ให้ประชาชน ทุกหมู่เหล่า มีความสุข มีอาชีพ มี รายได้ และเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ที่พระราชทานแก่ ราษฎรล้วนแต่ทำให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี มีอาชีพเลี้ยงตัวได้มาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นพระปัญญาทัศน์และน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเอื้ออาทร แก่ราษฎรของพระองค์ให้พ้นจากความยากจน ล้าหลัง ขาดแคลน ทุกข์ยาก และมีการพัฒนาให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

โดยเฉพาะเรื่อง "น้ำ" และความ แห้งแล้งที่ประชาชนประสบทุกปี ไม่ว่า จะน้ำเค็ม น้ำกร่อย น้ำเปรี้ยว หรือการขาดแคลนน้ำ ก็ทรงช่วยให้ประชาชนได้มี น้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อประกอบอาชีพโดยมี พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานว่า

"......หลักสำคัญ ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่า ชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้า มีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้....."

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมาย เพื่อความผาสุกของ พสกนิกรของพระองค์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัย เปี่ยมล้นด้วย พระเมตตา โดยมิทรง เห็นแก่ความเหนื่อยยาก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระทัยเรื่องน้ำและการชลประทาน มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงใช้พระปรีชา ปลดเปลื้องในเรื่อง การบริหารและจัดการน้ำเพื่อราษฎร ตลอดพระชนม์ชีพ และได้เสด็จพระราช ดำเนินไปทอดพระเนตร งานชลประทาน ในชนบททั่วประเทศ เพราะทรงห่วงใย เรื่องการมีน้ำกินน้ำใช้ และน้ำในการทำเกษตรกรรมอย่างพอเพียง

น้ำจึงเปรียบประดุจน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็น พ่อสุดประเสริฐ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง