พล.อ.สิงหา เสาวภาพ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 00:00:26 น.

พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภา สังคมสงเคราะห์ฯ และ พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะ กก.อำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับโล่รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน ของมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จากสมเด็จ พระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร