กรมชลฯลยแก้ท่วมริมโขง นำร่องศึกษาเพิ่มศักยภาพห้วยบางบาด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 00:00:15 น.

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานดำเนินงาน โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยบางบาด จ.บึงกาฬ ภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จ.บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี โดยจะศึกษา 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบถาวร 2.ขุดลอกตะกอนสะสม 3.แก้ปัญหากัดเซาะตลิ่งทั้งด้านหน้าและท้ายประตูระบายน้ำ(ปตร.) และ 4.ทำระบบสูบน้ำเพื่อการชลประทาน หาวิธีจัดการน้ำในลำห้วยบางบาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่โดยรอบ 40,000 ไร่ พร้อมศึกษาจำนวนปริมาณน้ำที่จะสูบและเก็บน้ำไว้ในลำห้วยว่าควรมีปริมาณเท่าใดจึงเหมาะสมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อราษฎร

สำหรับห้วยบางบาดมีต้นน้ำอยู่บริเวณ อ.เซกา ไหลผ่านชายขอบ อ.เซกา อ.เมือง และอ.บุ่งคล้า ก่อนไหลลงแม่น้ำโขง แต่เดิมมีปตร.ห้วยบางบาดปิดกั้นระหว่างลำห้วยกับแม่น้ำโขง ควบคุมไม่ให้น้ำจากแม่น้ำโขง ที่เพิ่มระดับไหลเข้ามาท่วมสร้างความเสียหายนาข้าวที่เพาะปลูกอยู่ริมสองฝั่งลำห้วยและพื้นที่รอบๆ ประมาณ 40,000 ไร่ นอกจากนี้ ยังช่วยกันน้ำไว้ในลำห้วยบางบาดไม่ให้ไหลออกแม่น้ำโขงจนหมดเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลง เพื่อราษฎรจะได้ชักน้ำในลำห้วย ไปใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวและเก็บไว้เพาะปลูกพืชไร่ใน ฤดูแล้ง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปตร.ห้วยบางบาด มีอายุใช้งานกว่า 30 ปี พื้นที่ระหว่างลำห้วยบางบาดกับแม่น้ำโขง ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เกิดตื้นเขินจากตะกอนที่ถูกพัดพาเข้ามาจากแม่น้ำโขง ประกอบกับปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของจังหวัดอยู่ที่ 2,670 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝนรายปีของภาคอีสานอยู่ถึง 1,098 มิลลิเมตร เมื่อฝนตกทำให้น้ำท่าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมสองฝั่งลำห้วยง่ายดาย

"ในช่วงฤดูฝนต้องปิดปตร.ห้วยบางบาด เพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำโขงที่สูงขึ้นไหลเข้ามาสมทบกับน้ำฝนในพื้นที่ แต่ด้วยปริมาณฝนที่ตกมากทำให้เกิดสภาพน้ำท่วมรอบลำห้วยบางบาดอย่างรวดเร็ว กรมชลประทานต้องคอยเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำโขง 24 ชั่วโมง และจะ เปิดบาน ปตร. เมื่อระดับน้ำโขงลดลงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ปัญหาที่พบคือ ปริมาณน้ำฝนที่ตกมากขึ้นและขาด เครื่องมือระบายน้ำ พอแม่น้ำโขงไหลเข้ามาแล้วชลประทานต้องปิดบาน ปตร. ทำให้น้ำในพื้นที่ไม่สามารถระบายได้ต้องปล่อยท่วม ดังนั้น กรมจึงพิจารณาเร่งดำเนินงานโครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำห้วยบางบาด" รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวในตอนท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง