เยี่ยมชมศพก.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 00:00:36 น.

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ของเกษตรกรต้นแบบ นายเนตร ใจเที่ยง กิจกรรมลดต้นทุนผลิตข้าว เป็นศูนย์ต้นแบบลดต้นทุนข้าว นอกจากนี้ ยังปรับภูมิทัศน์ ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ของจ.ลำปางด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง