ขนส่งฯเปิดอบรมใบขับขี่ จยย.ฟรี!!

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 00:00:25 น.

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า "กรมการขนส่งทางบก มุ่งเสริมความรู้เพื่อสร้างนักขับขี่ที่มีคุณภาพ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนน โดยจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน มาสามารถสมัครได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร"

สำหรับเดือนมกราคม 2562 จัดอบรม 2 รุ่น ในวันที่ 19-20 มกราคม 2562 และวันที่ 26-27 มกราคม 2562 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็น ผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่ ผ่านการอบรม และทดสอบจนเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท ตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบกำหนดการอบรม เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (URL : www.dlt.go.th)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า "นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้ดำเนินโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนปฏิบัติตามกฎหมายขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีใบอนุญาตขับรถอย่างถูกต้อง และเพิ่มศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4-6 และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งเป้าหมายจะมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม โครงการทั่วประเทศกว่า 21,000 คน"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง