คอลัมน์: ข่าวสั้น: ฉะเชิงเทราอบรมจังหวัดคุณธรรม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 30 มกราคม 2562 00:00:49 น.

นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตร "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาท" ประจำปี 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการสืบสาน พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขรวมทั้งเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ใน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการที่ดีและซื่อสัตย์ บริหารราชการอย่างมีธรรมาภิบาลขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง