สทน.เปิดฉากงานประชุมนานาชาตินิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:30 น.

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ดำเนินการประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ภายใต้แนวคิด "Nuclear for Better Life นิวเคลียร์เพื่ออนาคตที่ดีกว่า" โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิด การประชุม และทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านโบราณคดี สิ่งแวดล้อม ทั้งการตรวจวิเคราะห์ก๊าซเรดอน และการใช้ไอโซโทปในการบริหารจัดการน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าของไทยและเทศเข้าร่วมกว่า 350 คน

ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งการนำเสนอบนเวทีและการจัดแสดงภาคโปสเตอร์ การมอบรางวัลแก่นักนิวเคลียร์ดีเด่นผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จำนวน 2 ราย การมอบรางวัลผู้ชนะเลิศโครงการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์" ของ ศ.ดร.เฮนดริค เฮจนิส (Prof.Dr.Hendrik Heijnis) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศออสเตรเลีย (ANSTO)

ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการ สทน. ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การประชุมนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การเพิ่มพูนองค์ความรู้ ด้านนิวเคลียร์และต่อยอดการพัฒนาวิจัย อีกทั้งยังก่อให้เกิดการประสานงานระหว่างบุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ อันจะทำให้มีการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไปใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะกับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาและยกระดับสิ่งแวดล้อมทั้งของไทยและโลกให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วย คณะทำงานตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบร้ายแรงของปัญหาที่กำลังเกิด โดยมีงานวิจัยทั้งของไทยและนานาชาติหลากหลายชิ้นที่จะช่วยลดการสร้างมลพิษหรือปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพของประชากรโลก เช่น งานวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ของ ศ.ดร.เฮนดริค เฮจนิส (Prof.Dr.Hendrik Heijnis) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม องค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศออสเตรเลีย (ANSTO), งานวิจัยของ ผศ.ดร.ณรงชัย อัศวพรพรหม อาจารย์ประจำหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ได้รับรางวัลนักนิวเคลียร์ดีเด่น ที่ทำการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลของการฉายรังสีคาร์บอนที่มีพลังงานสูงแบบ ครั้งเดียวและแบบหลายๆ ครั้งแต่เท่ากันในเซลล์มะเร็งที่ส่งผลกระทบ ต่อเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียงและรุ่นลูกรุ่นหลานของเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียง โดยผลสรุปงานวิจัยพบว่าการฉายรังสีคาร์บอนแบบหลายๆ ครั้ง แต่เท่ากันสามารถลดผลที่เกิดจากรังสีคาร์บอนในระยะยาว ที่พบในรุ่นลูกรุ่นหลานของเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียงเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่เกิดในระยะสั้นที่พบในเซลล์ปกติที่อยู่ข้างเคียง และงานวิจัยของเจ้าของรางวัลนักนิวเคลียร์รุ่นใหม่ดีเด่น ดร.กัมปนาท ซิลวา นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชำนาญการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ที่ทำวิจัยด้านความปลอดภัยของเครื่องปฏิกรณ์ ทั้งในรูปแบบ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย โดยศึกษาตั้งแต่การจำลองอุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้น การประเมินผลกระทบ จากอุบัติเหตุสมมุติ ไปจนถึงการวางแผนป้องกันและบรรเทา ผลกระทบ ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาผลกระทบของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศจีนต่อกลุ่มประเทศอาเซียนในหลากหลายด้าน

โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/inst.th

บรรยายใต้ภาพ

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรางวัลชนะเลิศแก่ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Expand มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศ.ดร.เฮนดริค เฮจนิส
ข่าวที่เกี่ยวข้อง