คอลัมน์: ข่าวสั้น: เมืองแปดริ้วทำบุญข้าวจี่บ้านทุ่งส่าย

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:05 น.

ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา เปิดงาน ประเพณีบุญข้าวจี่บ้านทุ่งส่าย อันเป็นประเพณีของชาวอีสาน ที่อพยพมาอาศัยอยู่ใน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้นำศิลป วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างจากภาคอื่นๆ เข้ามาถือปฏิบัติ เช่น ศิลปะการรำเซิ้ง ประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีบุญข้าวจี่ ซึ่งประเพณีบุญข้าวจี่ มีประชาชนร่วมกันทำข้าวจี่ไปถวายพระเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมดังกล่าวให้คงอยู่ส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อความสมานฉันท์ระหว่างหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และคนในชุมชนให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกันด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง