ชูพืชทางเลือกแทนทำนา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:51 น.
'ข้าวโพด-ถั่ว'ผลตอบแทนสูงกำไรดี

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์  ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยถึงแนวทางบริหารจัดการพื้นที่ตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ในจ.ขอนแก่น พบว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดของจังหวัด ได้แก่ ข้าวเหนียวนาปี ข้าวหอมมะลิ และอ้อยโรงงาน  โดยข้อมูลสำรวจสินค้า ทั้ง 3 ชนิดพบว่า จ.ขอนแก่น มีพื้นที่ปลูกข้าวที่เหมาะสม (S1,S2) 2.39 ล้านไร่  และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) 3.28 ล้านไร่  โดยผลตอบแทนสุทธิจากการผลิต ข้าวเหนียวนาปี ในพื้นที่เหมาะสม  (S1,S2) เกษตรกรได้กำไร 1,743 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) เกษตรกรขาดทุน 1,735 บาท/ไร่ ส่วนข้าวหอมมะลิ พื้นที่เหมาะสม (S1,S2) เกษตรกรได้กำไร 1,822 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N) เกษตรกรขาดทุน 1,791 บาท/ไร่

อ้อยโรงงาน มีพื้นที่เหมาะสม (S1,S2) สำหรับการปลูก 2.36 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N)  3.38 ล้านไร่  ผลตอบแทนสุทธิในพื้นที่เหมาะสม (S1,S2)  เกษตรกรได้กำไร 3,729 บาท/ไร่  ส่วนพื้นที่ไม่เหมาะสม (S3,N)  ได้กำไร 2,785 บาท/ไร่

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกให้เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแทนการทำนาข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map จ.ขอนแก่น พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น1 ให้ผลตอบแทนสุทธิที่สูงกว่าข้าวเหนียวนาปี โดยมีต้นทุน 4,076 บาท/ไร่ คิดเป็น ผลตอบแทนสุทธิ เกษตรกรได้กำไร 452 บาท/ไร่  ถั่วลิสงรุ่น2 (ฤดูแล้ง)  มีต้นทุน 7,454 บาท/ไร่  เกษตรกรได้กำไร 1,841 บาท/ไร่  และถั่วเหลือง รุ่น2 (ฤดูแล้ง) ต้นทุน 2,107 บาท/ไร่ เกษตรกรได้กำไร 1,622 บาท/ไร่

ทั้งนี้  ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาด อาทิ ข้าวโพดต้นสด ไม้ดอก พืชผัก หญ้าเนเปียร์ การเลี้ยง หมูหลุม และโคเนื้อ ซึ่งเป็นทางเลือกให้เกษตรกรเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรต้องศึกษาข้อมูลรอบด้าน โดยเฉพาะการผลิตพืช/เลี้ยงสัตว์ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการ ประกอบกับศึกษาข้อมูลการตลาดให้รอบคอบ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สศท.4 โทร. 0-4326-1513  หรืออี-เมล zone4@oae.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง