อบก.ลงนามร่วมภาคอุตสาหกรรม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:07 น.

นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กล่าวหลังลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)ว่า การลงนามครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้ง ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก สาเหตุของโลกร้อน อบก.เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมคือ กนอ. และส.อ.ท. เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน

ด้านน.ส.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กนอ.ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่ออยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในการนี้กนอ.ดูแลนิคมอุตสาหกรรมใน EEC 35 แห่ง มีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนเพิ่มความสามารถแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรม ระยะแรก ยกระดับพื้นที่ใน 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนายั่งยืนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงเกิดความร่วมมือ ระหว่างกนอ. อบก.และส.อ.ท. ในการดำเนิน "โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ EEC วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมใน EEC ต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการตามหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท.กล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมา ส.อ.ท.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับ อบก. และ กนอ. มาต่อเนื่อง โดยร่วมกับ อบก.ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมสามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร และนำไปสู่การจัดทำแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมกับ กนอ.พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ส.อ.ท. มีบทบาทความรับผิดชอบหลักคือ พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลโครงการให้ดำเนินงานได้ตามแผนงาน ส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดทำแผนและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งร่วมกับกนอ. และ อบก. จัดทำแผนลดก๊าซเรือนกระจกและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง