โซไซตี้: น้อมนำ 'ศาสตร์แห่งพระราชา'ปลูกจิตสำนึกเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:10 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตอกย้ำการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้ดำเนินการงานด้าน สิ่งแวดล้อมศึกษาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ชื่อโครงการคลองสวยน้ำใส โดยน้อมนำ "ศาสตร์แห่งพระราชา" มาเป็นหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมจัด "งานสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส "Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3" ซึ่งมีสถาบันการศึกษาในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกว่า 60 สถาบัน มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 2,000 คน และมีผลงานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมกว่า 800 ผลงาน โดยในปีนี้จัดงาน ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

อุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า "อบจ.นนทบุรี เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้บูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมน้อมนำ "ศาสตร์แห่ง พระราชา" ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะกำลังสำคัญของสังคมคือ เยาวชน เพื่อให้เกิดความตระหนักในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและ ลดการทิ้งของเสียเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม งานนี้จัดขึ้นได้นำเอา Zero Waste School หรือ โรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรีดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำ กลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ปลูกฝัง จิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และการนำกลับมา ใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ เริ่มจากภายในสถานศึกษา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์สู่ภายนอกสถานศึกษา เมื่อปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมของเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจและช่วยกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่าง พอเพียงจะทำให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัย รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่โรงเรียน ปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายป็นสังคมรีไซเคิล"

ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี / ผู้อำนวยการโรงเรียนเล็กโกเมศอนุสรณ์ กล่าวว่า โซนที่ 1 นิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงจัดแสดงพระราชกรณียกิจหลักการทรงงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงน้อมนำ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ใน โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โซนที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการโรงเรียน โดยภายในบูทนิทรรศการนำเสนอเนื้อหา สิ่งแวดล้อมของแต่ละโรงเรียน รวมถึงการนำเสนอผลงานจาก ซึ่งเราจะได้เห็นแนวความคิดต่างๆ ของนักเรียนในงานด้านสิ่งแวดล้อม โซนที่ 3 พื้นที่การจัดแสดงความสามารถของเยาวชน นนทบุรี จากสถาบันการศึกษากว่า 60 สถาบัน

พร้อมกันนี้ในงานสิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส "Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3" ทุกคนได้รับชมและฟังเพลงใหม่จากการประพันธ์คำร้องและทำนองจากศิลปินชื่อดัง อ๊อด คีรีบูน หรือ คุณรณชัย ถมยาปริวัฒน์ ที่ได้กล่าวเสริมว่า "ดีใจที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของ ทุกคน เพลงและการแสดงที่ทำขึ้นมาใหม่นี้ ผมหวังเป็นยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและสร้างการ ตระหนักรู้ให้กับเด็กๆ ในการรู้จักใช้และรักษา สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของเราครับ"

บรรยายใต้ภาพ
การคัดแยกขยะ
3Rs ประชารัฐ
เด็กๆ เตรียมการแสดง
ดร.อมรา ปฐภิญโญบูรณ์
รณชัย ถมยาปริวัฒน์ หรือ อ๊อด คีรีบูน
อุดร ระโหฐาน ผอ.กองทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อบจ.นนทบุรี ร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง