ตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูปวันมาฆบูชา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:58 น.
50 เขตชวนชาวพุทธเวียนเทียนที่วัด

นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สวท.) กล่าวว่า กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในเวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) โดยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธี นำสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนประชาชน ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณลานคนเมือง ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชน ได้รำลึกถึงพระรัตนตรัย และวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การเว้นจากการทำชั่ว และทำดีให้ถึงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ รวมถึง ทำจิตใจให้สงบผ่องใส และเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยร่วมกับ วัดในพื้นที่จัดพิธีเวียนเทียน ณ วัดต่างๆ อาทิ เขตดอนเมืองร่วมกับวัดในพื้นที่ 7 วัด ได้แก่ วัดดอนเมือง (พระอารามหลวง) วัดเทพนิมิตต์ วัดพรหมรังษี วัดสายอัมพันธ์ เอมสาร วัดเวฬุวนาราม วัดสีกัน (พุทธสยาม) วัดคลองบ้านใหม่ (สันติบุญมาราม) จัดพิธีเวียนเทียน ในเวลา 19.00 น. เขตประเวศร่วมพิธีเวียนเทียนที่วัดทุ่งเศรษฐี และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดปรับ ภูมิทัศน์วัดในพื้นที่ในช่วงสัปดาห์วันมาฆบูชา พร้อมกันนี้ เขตได้เชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท ห้าง ร้าน และประชาชน ร่วมประดับธงชาติ ธงธรรมจักรและตั้งโต๊ะหมู่บูชาบริเวณสถานที่ที่เหมาะสม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 พร้อมรณรงค์พุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติ คุณธรรม 4 ประการ เจริญจิตภาวนา รักษาศีล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานบริการทุกประเภท งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา ตลอด 24 ชั่วโมง ฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำ ทั้งปรับ ประชาชนพบเห็นแจ้งผ่านสายด่วน 191 หรือ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง