5จว.แห่ปลูกข้าวโพดหลังนาเตือนเกษตรกรระวังหนอนกระทู้

ข่าวทั่วไป 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปีเพาะปลูก 2561/62 ที่ปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งปีนี้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรปลูกแทนข้าวรอบ 2 (ข้าวนาปรัง) โดยมี 4 มาตรการจูงใจ ได้แก่ สนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าปัจจัยการผลิตดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01 ต่อปี ให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรับซื้อผลผลิต มีประกันภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมประสานเอกชนให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามคุณภาพ โดยกำหนดราคา ณ ความชื้น 14.5% ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี เป้าหมายส่งเสริมเนื้อที่ปลูก 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด

จากการติดตามสถานการณ์การผลิตในภาคเหนือตอนล่างของแหล่งผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สำคัญใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี พบ มีพื้นที่ปลูกทั้ง 5 จังหวัด รวม 2.78 แสนไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 38 โดยข้อมูลจากเกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าวโพดหลังนา กับกรมส่งเสริมการเกษตรถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์พบว่า จ.เพชรบูรณ์ มีเนื้อที่เพาะปลูก 101,589 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จ.นครสวรรค์ มีเนื้อที่เพาะปลูก 83,290 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จ.กำแพงเพชร มีเนื้อที่เพาะปลูก 42,799.04 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จ.อุทัยธานี มีเนื้อที่เพาะปลูก 21,292 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และจ.พิจิตร มีเนื้อที่เพาะปลูก 29,067 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 52 จะเห็นว่าภาพรวมทั้ง 5 จังหวัดมีเนื้อที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผลตอบแทนดีกว่า คาดว่าเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม โดยผลผลิตจะออกมากสุดเดือนเมษายนประมาณ ร้อยละ 45 ของผลผลิตทั้งหมด

สำหรับราคาขาย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ เพชรบูรณ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.10 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 6.63 บาท นครสวรรค์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.42 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 6.89 บาท กำแพงเพชร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.33 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 6.82 บาท อุทัยธานี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.45 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 6.92 บาท และ พิจิตร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.38 บาท ที่ความชื้น 25% ราคากิโลกรัมละ 6.86 บาท

ด้านางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผอ.สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) กล่าวเสริมว่า ขณะนี้พบการระบาดของหนอนกระทู้ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ดังนั้น เกษตรกรควรสำรวจแปลงปลูกข้าวโพด หากพบกลุ่มไข่ให้ทำลายทิ้ง และใช้แมลงหางหนีบ (ตัวห้ำ) พบดักแด้ในดิน ทำลายโดยไถพลิกดิน และไถพรวน ถ้าพบหนอนขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ใช้ชีวภัณฑ์ แมลงมวนพิฆาต (ตัวห้ำ) และสารเคมีตามคำแนะนำ ส่วนตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน)ให้ทำลายโดยใช้กับดักกาวเหนียว สีเหลือง 80 กับดัก/ไร่ สอบถามข้อมูลได้ที่ สศท.12 จ.นครสวรรค์ โทร. 0 5680 3525 หรือ zone12@oae.go.th หรือที่สายด่วนหนอนกระทู้ Fall armyworm ของกรมวิชาการเกษตร โทร. 06-1415-2517 หรือ www.doa.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ