จีเอ็ม คว้ารางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:32 น.

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโล่ตรา สัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี (G ทองแดง) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รางวัล G - Green ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงาน สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยการตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอย่างรู้คุณค่า และมีการจัดการของเสียหรือมลพิษอย่างถูกต้อง

นายวัชรินทร์ สยามรัตนกิจ ผู้จัดการศูนย์การผลิต เจนเนอรัล มอเตอร์ส เพาเวอร์เทรน ประเทศไทย กล่าวว่า "การที่กลุ่มบริษัทจีเอ็ม ในประเทศไทย ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียวนั้นแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีเอ็ม ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกัน ของทุกฝ่าย ทั้งในส่วนของผู้บริหารและ พนักงานทุกคนในการทำให้จีเอ็มบรรลุ เป้าหมาย ในการสร้างสรรค์ธุรกิจสีเขียว เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีการสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ"

ศูนย์การผลิตจีเอ็ม ประเทศไทย จังหวัดระยอง เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ และเครื่องยนต์ ในระดับภูมิภาคที่ได้รับรางวัลมากมาย ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการจัดการความปลอดภัย ได้แก่รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 (The Prime Minister's Industry Award 2018) ประเภทการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจีเอ็ม ประเทศไทยเป็น 1 ใน 4 สถานประกอบการในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลในประเภทดังกล่าว และเป็นเพียง 1 ใน 2 บริษัทรถยนต์ ที่ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมดีเด่นในปี 2561 นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในศูนย์การผลิตและสถานที่ทำงาน ที่ไม่ใช่ส่วนการผลิตของจีเอ็ม จาก 142 แห่งทั่วโลกที่ปลอดการฝังกลบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง