ขนส่งฯ ตรวจเข้ม!! ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่อใบอนุญาต

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:28 น.

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ อบรมภาคทฤษฎีกับหน่วยงาน ภาครัฐ 130 แห่งทั่วประเทศ ที่มีความตกลงร่วมกัน ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร จะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมแสดงเป็นหลักฐาน โดยไม่ต้องอบรมกับสำนักงานขนส่ง

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการขอรับใบอนุญาตขับรถด้วยการนำระบบเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ เพื่อสร้างมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งต้องผ่านการอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จึงได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ขับรถ สามารถสมัครเข้ารับการอบรมกับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก โดยไม่จำเป็นต้อง เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสำนักงานขนส่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ทั้งสิ้น 130 แห่งทั่วประเทศ ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17152

"การเพิ่มทางเลือกอบรมหลักสูตรภาคทฤษฎีกับหน่วยงานภายนอก นอกจากจะเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้ว ยังมุ่งเน้นให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถ มีความรู้ในการขับขี่อย่างปลอดภัย ตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ต้องติดต่อด้วยตนเองทุกขั้นตอน อย่าหลงเชื่อ ติดต่อกับบุคคลภายนอกที่อาสาดำเนินการแทน หรือแอบอ้างว่าจะได้รับใบอนุญาต ขับรถโดยไม่ต้องผ่านการอบรม หรือไม่ต้องทดสอบอย่างเด็ดขาด นอกจากจะสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นแล้ว อาจสูญเสียเอกสารหลักฐานสำคัญ ที่สำคัญจะได้รับใบอนุญาตขับรถปลอมที่ไม่ได้ออกให้โดยหน่วยงานราชการ"

โดยการอบรมจะมีทั้งหลักสูตรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตชั่วคราว (อบรม 5 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรสำหรับต่ออายุใบอนุญาตขับรถ (อบรม 1 ชั่วโมง) รวมถึงการ ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปี ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรม สำหรับนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถ ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด สามารถสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง