ไทยจัดประชุมธุรกิจสหกรณ์อาเซียน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 00:00:22 น.
ระดมสมอง8ปท.สร้างความร่วมมือ

นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวระหว่างการเป็นประธานเปิดประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่ 8 (The 8 th  ASEAN Cooperative Business Forum : ACBF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมปริ้นพาเลช กรุงเทพฯว่า เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือ ให้เกิดความเชื่อมโยงธุรกิจการค้า ตลอดจนการลงทุนระหว่างสหกรณ์การเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและได้เชิญตัวแทนหน่วยงานที่กำกับดูแลสหกรณ์และตัวแทนขบวนการสหกรณ์จาก 8 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา เวียดนาม ลาว บรูไน อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์และไทย ร่วมประชุม และจะประกาศเจตนารมณ์สร้างความร่วมมือ และกำหนดกรอบการประชุมครั้งนี้ว่า "การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์และความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในอาเซียน"

ทั้งนี้ การประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนครั้งที่ 8 นี้ มีการนำเสนอความสำเร็จของสหกรณ์ด้านพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าสหกรณ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมสหกรณ์และความสำเร็จของสหกรณ์ด้านการตลาดสินค้า มีการสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินงานสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในประเทศอาเซียน และวันที่ ดูงานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) สหกรณ์โคนมแห่งแรกของไทย และสหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี จำกัด จ.ราชบุรี ก่อตั้งปี 2548 เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่ทำ สวนผลไม้ 200 คน พื้นที่เพาะปลูก 4,000 ไร่ ผลิตและส่งมะพร้าวอ่อนขายต่างประเทศและห้างร้านชั้นนำในประเทศ เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์จากอาเซียนศึกษาแนวทางรวบรวมผลผลิตของสมาชิกและไปจำหน่ายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การประชุมด้านธุรกิจสหกรณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน จัดขึ้นปีละครั้งและหมุนเวียนแต่ละประเทศรับเป็นเจ้าภาพ ที่ผ่านมาผลประชุมทำให้เกิดความร่วมมือทางการค้าระหว่างสหกรณ์ เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน และนำไปสู่การจัดงานแสดงสินค้าระดับภูมิภาค เปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์นำผลผลิตและสินค้าสหกรณ์แต่ละประเทศไปจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในประเทศอาเซียนรู้จัก และเกิดแนวคิดพัฒนาผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้ที่มั่นคงสู่สมาชิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง