คอลัมน์: ข่าวสั้น: ฉะเชิงเทราจัดโรงเรียนปลอดขยะ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 00:00:17 น.

นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ทส.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายสถานศึกษา ที่ดำเนินกิจกรรม ลด/คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ การรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง พร้อมปลุกจิตสำนึก การลด/คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝัง ลักษณะนิสัยการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนเป็นสังคมรีไซเคิล โดยมีโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 โรงเรียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง