กรมฝนหลวงพร้อมปฏิบัติการเติมน้ำต้นทุนเข้าเขื่อนสู้แล้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 00:00:17 น.

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธาน เปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง ประจำปี 2562 ที่สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ว่า ขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มขึ้นแล้ว ปริมาณน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก อาจกระทบการเพาะปลูกในฤดูแล้ง สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ตลอดจนผลิตน้ำประปา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯมีนโยบายสนับสนุนปลูกพืชใช้น้ำน้อย เน้นใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างประหยัด รวมทั้งประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ วางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาหมอกควันฝุ่นละอองมาต่อเนื่อง ขณะเดียวกันกรมชลประทานยืนยันว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอให้ประชาชนใช้จนถึงเดือนพฤษภาคมแน่นอน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ เกษตรกรประชาชนในพื้นที่เขตชลประทานให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อย และใช้น้ำอย่างประหยัด ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานมอบหมายให้ชลประทานจังหวัดเป็นเจ้าภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจความต้องการใช้น้ำและปริมาณน้ำที่มีอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลบริหารจัดการน้ำใน ฤดูแล้งนี้ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางดำเนินงาน

ด้ายนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในปี 2562 กรมฝนหลวงและการบิน เกษตรมีแผนปฏิบัติการประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 ตุลาคม 2562 ซึ่งได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 ภูมิภาค 5 ศูนย์ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 12 หน่วยปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือให้ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำหลักในพื้นที่ 77 จังหวัด โดยมีแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 1) แผนการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง 2) แผนการเติมน้ำต้นทุนให้ เขื่อนกักเก็บน้ำ 3) แผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า 4) แผนการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ นอกจากนี้ ที่ผ่านมากรมฝนหลวงฯได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยคลี่คลายสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็วที่จ.ระยอง นครสวรรค์ พิษณุโลกและขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่บริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมพื้นที่ 16 จังหวัด ปฏิบัติการไปแล้ว 17 วัน 92 เที่ยวบิน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีเกษตรฯลงพื้นที่ พบปะเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง