44ปีส.ป.ก.ประกาศเจตนารมณ์

ข่าวทั่วไป 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

น้อมนำศาสตร์พระราชา-พัฒนาสู่เกษตรกร4.0 44 ปี ส.ป.ก. ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน้น ส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เข้มแข็ง มีรายได้เพียงพอเลี้ยงครอบครัว ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ แนวคิด "น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่เกษตรกร 4.0" เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมฉลองในหลวงรัชกาลที่ 10 ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมภายใต้บริบทเปลี่ยนแปลงยุค 4.0 เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นองค์กรหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดหาและดูแลที่ดินเกษตรกรรมสำหรับผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ทำกินไม่เพียงพอ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้ที่ได้รับที่ดิน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้ที่เพียงพอ และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่โครงการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่มีขนาด 800-1,000 ไร่ขึ้นไป ได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก. เข้าไปส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่และส่งเสริมให้ทำการผลิตแบบลดการใช้สารเคมี เช่น การทำเกษตรปลอดภัย หรือการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดได้เองตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับที่ คทช. ไปแล้วต้องอยู่และตั้งตัวได้ภายใน 3-5 ปีต่อจากนี้ไป

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 44 ปี ส.ป.ก. ยังคงพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น โดยจะเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาใน 6 ประเด็น คือ 1. การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินให้มีความเหมาะสมและทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 2. การแต่งตั้งผู้ดูแลพื้นที่ ส.ป.ก. (Area Manager) ในทุกจังหวัดเพื่อทำหน้าที่บูรณาการ การพัฒนาพื้นที่ทั้งในเรื่องของน้ำ ดิน ไฟฟ้า ที่อยู่อาศัย เส้นทางคมนาคม การนำตลาดเข้าหาเกษตรกร และการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชน 3.การจำแนกพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจากการขยายตัวของเขตเมืองและพาณิชยกรรมเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ 4.การขยายบริการ Mobile Unit หรือศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรให้ครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมเพิ่มจำนวนรอบการให้บริการให้มากขึ้น 5.การปรับปรุงและขยายศูนย์บริการประชาชน ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดให้มีความกว้างขวาง มากขึ้น มีนั่งพักคอยเพียงพอ และมีน้ำดื่มสะอาด บริการ เพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องเกษตรกร ในการมาติดต่อใช้บริการ 6. การจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GNSS ชนิด Rover) จำนวน 88 ชุด เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการสำรวจรังวัดและจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินเกษตรกร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ