รมว.เกษตรฯเปิดประชุมนานาชาติสัตวแพทย์โชว์ผลงานวิชาการของไทยสู่ระดับภูมิภาค

ข่าวทั่วไป 11 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีเปิดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 "The International Conference on Veterinary Science 2019 (ICVS 2019)" ภายใต้แนวคิด "70 ปี สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ : การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ"ว่า ปัจจุบันสัตวแพทย์ไทยก้าวหน้าและเป็นผู้นำด้านสัตวแพทย์ในระดับภูมิภาค จึงเป็นที่น่ายินดีที่วงการสัตวแพทย์ไทยเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสัตวแพทย์ โดยความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยที่ทันสมัยระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาบทบาทของวิชาชีพสัตวแพทย์มีความสำคัญต่อสังคมไทยชัดเจน เช่น การควบคุมโรคระบาดสัตว์ไม่ให้เกิดความสูญเสีย ชีวิตมนุษย์และสัตว์ และส่งกระทบต่อระบบสาธารณสุขและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศ อีกทั้ง ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานสู่อาหารปลอดภัยในระดับโลก จนทำให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่สำคัญในภูมิภาค ทั้งนี้ โลกมีความต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์เพิ่มขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อบทบาทของสัตวแพทย์ในการควบคุมระบบการผลิตให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ซึ่งปัจจุบันสินค้าปศุสัตว์ไทยสร้างมูลค่าจากการส่งออกปีละกว่า 240,000 ล้านบาท สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานของบุคลากรในวิชาชีพสัตวแพทย์ พร้อมกันนี้ ได้มอบรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่าง ประจำปี 2561 จำนวน 5 ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการฯ 19 ราย และมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 9 สถาบัน 9 ราย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะที่ปรึกษาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และกรมปศุสัตว์ ร่วมพัฒนางานด้านสัตวแพทย์และวิชาชีพสัตวแพทย์ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการและการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมาคมวิชาชีพทางสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมสามัคคีธรรมและจริยธรรม ยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้สมาชิกและสังคม ส่งเสริมการสงเคราะห์สัตว์และช่วยเหลืองานสาธารณกุศล อาทิ จัดกิจกรรมทำหมันสุนัข แมวเพื่อลดประชากรสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขแมว มีผลให้โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยลดลง

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเป็นช่องทางนำเสนอความก้าวหน้าด้านวิชาการของสัตวแพทย์ไทย ต่อสมาชิกสัตวแพทย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด " 70 ปี สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ :การเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จ" มีการ นำเสนอผลงานรวม 85 เรื่อง หัวข้อสัมมนา 3 เรื่อง ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ