ร่วมมือ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 20 มีนาคม 2562 00:00:23 น.

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง