ข่าวอินโฟเควสท์
22:55 ปอนด์ดีดตัว หลังมีข่าวนายกฯอังกฤษไฟเขียวฟรีโหวตทำประชามติ Brexit   ปอนด์ดีดตัวขึ้นเทียบดอลลาร์และยูโร หลังมีข่าวว่า นายกรัฐมนตรีอังกฤษยื่นข้อเส…
22:47 นายกฯอังกฤษเสนอสมาชิกรัฐสภาฟรีโหวตกรณีทำประชามติ Brexit ครั้งที่ 2   นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ยื่นข้อเสนอให้สมาชิกรัฐสภาสามารถลงคะแนนเ…
22:23 "ทรัมป์"เตือนอิหร่านถูกตอบโต้รุนแรง หากโจมตีผลประโยชน์สหรัฐในตอ.กลาง   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเตือนว่า อิหร่านจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง หา…
22:01 "สี จิ้นผิง"ส่งสัญญาณพร้อมเปิดศึกการค้ายืดเยื้อกับสหรัฐ   ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน กล่าวส่งสัญญาณในวันนี้ว่า จีนพร้อมที่จะทำสงครามการค้า…
21:31 สหรัฐเผยยอดขายบ้านมือสองลดลงในเดือนเม.ย. สวนทางคาดการณ์   สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองลดลง 0.4…

คอลัมน์: คลังข้อมูล: 'การปฏิรูปประเทศ'หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ(จบ)

ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 00:00:13 น.

(ต่อจากฉบับเมื่อวานนี้) "รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 มาตรา 258" กำหนดให้รัฐบาลต้องดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ โดยก่อนหน้านี้ได้กล่าวไปแล้วในด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านการศึกษา อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายด้านอยู่ในหมวด "ด้านอื่นๆ" อาทิ 1.ให้มีระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยคำนึงถึงความต้องการใช้น้ำในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน

2.จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 3.จัดให้มีระบบจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ได้ 4.ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน

และ 5.ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม อนึ่ง "มาตรา 260" (วรรคหนึ่ง) กล่าวถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตำรวจไว้ว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 1.ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน เป็นประธาน 2.ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมอยู่ด้วย มีจำนวนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเป็นกรรมการ

3.ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคยเป็นข้าราชการตำรวจมาก่อน มีจำนวนเท่ากับกรรมการตาม (2) เป็นกรรมการ และ 4.ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ (วรรคสอง) ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

(วรรคสาม) เมื่อครบกำหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจดำเนินการตามหลักอาวุโส ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา "มาตรา 261" (วรรคหนึ่ง) ในการปฏิรูปด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป,

(วรรคสอง) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการดำเนินการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ส่วนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ นอกเหนือจากที่มีบทบัญญัติเฉพาะข้างต้น "มาตรา 259" ระบุว่า ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ,

ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการดำเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลา ดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกำหนดให้เริ่มดำเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน 1 ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา 5 ปี

โดยกฎหมายที่รองรับการปฏิรูปประเทศคือ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 สาระสำคัญคือมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆ กำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตาม และหากเกิดข้อขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปดังกล่าวกับหน่วยงานนั้นๆ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นผู้ชี้ขาด

ดังนั้นแม้จะมีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่มาจากความต้องการของประชาชน...แต่การดำเนินนโยบายใดๆ ก็ต้องระวังไม่ให้ละเมิดกรอบทั้งยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดได้!!!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง