คอลัมน์: รายงานพิเศษ: สคช.จับมือ 16 ภาคีเครือข่าย Kick Off 'สานฝันปั้นอาชีพ'ปั้นอาชีพชุมชนรอบนิคม หนุนสร้างเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:30 น.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.ร่วมลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 16 ภาคีความร่วมมือหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน ภาคประชาสังคม เอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วม เสริมสร้างทักษะเพิ่มองค์ความรู้ให้กับชุมชน รอบนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มวัยแรงงาน ใกล้เกษียณ กลุ่มชุมชนผู้สูงอายุ และ วิสาหกิจชุมชน ในการยกระดับมาตรฐาน วิชาชีพ เพื่อบริการภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการลงนามครั้งนี้

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวว่า "จากนโยบายรัฐบาลที่เน้นการ สร้างโอกาสในการทำงาน สคช. จึงร่วมมือ ในการยกระดับมาตรฐานอาชีพให้กับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนรอบนิคมฯ เป็นการสร้างโอกาสในอาชีพให้กับ ผู้ที่อาศัยอยู่รอบๆ การนิคม จำนวน 10 แห่ง โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะออกใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการันตีการประกอบวิชาชีพและป้อนกำลังคนให้กับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า กลุ่มน้ำประปา กลุ่มยานยนต์ กลุ่มสุขภาพ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์มือถือ กลุ่มช่างซ่อมเรือ กลุ่มช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย และกลุ่มพนักงานขับรถ เป็นต้น หรือบุคลากร ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานอยู่แล้ว สามารถเข้ามารับการ ประเมินสมรรถนะกับสถาบัน ได้ ส่วนบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะสามารถไปประกอบอาชีพในบริษัท โรงงานต่างๆ ที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มอาชีพอิสระ เช่น นวด สปา จัดดอกไม้ อาชีพพ่อครัว แม่ครัว ที่สามารถเข้าร่วมการประเมินจากสถาบัน และได้รับ การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ถือเป็นการสร้างโอกาสที่ดี ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือครั้งนี้"

ด้าน ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า โครงการ "สานฝัน ปั้นอาชีพ" ตามแผนยุทธศาสตร์ CSR เสริมแกร่งชุมชน รอบนิคมฯ ระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) โดยในปี 2562 นี้ มีเป้าหมายจะพัฒนาชุมชนรอบนิคมฯ 10 แห่ง และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้ จำนวน 1,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศ โดยในปี 2562 นี้ มีเป้าหมายจะพัฒนาชุมชนรอบนิคมฯ 10 แห่ง จำนวน 1,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่นิคมฯ ทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่นำร่อง 10 นิคมฯ ประกอบด้วย นิคมฯ บางชัน กรุงเทพฯ, นิคมฯ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ, นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ, นิคมฯ บางพลี จ.สมุทรปราการ, นิคมฯ บ้านหว้า จ.พระนครศรีอยุธยา, นิคมฯ บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา, นิคมฯ สหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา, นิคมฯ สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร, นิคมฯ สินสาคร จ.สมุทรสาคร, และนิคมฯ อมตะซิตี้ (ชลบุรี)

สำหรับกรอบความร่วมมือในการดำเนินครั้งนี้ กนอ. สมาคมเพื่อนชุมชน และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) จะทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และ สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพ สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อผ่านสถาบันการเงิน อาทิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม ให้กับวิสาหกิจชุมชนต่อยอดผลิตภัณฑ์ ชุมชน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐาน วิชาชีพผ่านสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ส่วนด้านการฝึกอบรมให้กับ

ส่วนด้านการฝึกอบรมให้กับ ชุมชนรอบนิคมฯ แบ่งเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยภาครัฐ ประกอบด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานกรุงเทพมหานคร สำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะจัด ส่งวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วิชาชีพต่างๆ และสถาบันการศึกษา จะร่วมกันจัดหลักสูตรการศึกษา พร้อมฝึกอบรมวิชาชีพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมีภาคเอกชน ประกอบด้วย สถาบันไทย-เยอรมัน และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทักษะวิชาชีพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง