เชียงรายพร้อม จัดกำลังพล รับมือภัยแล้ง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 00:00:13 น.

นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมระดมสรรพกำลังและยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง จ.เชียงราย ปี 2562 "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ที่บริเวณสนาม หน้าศาลากลาง จ.เชียงราย โดยมี นายครรชิต ชมภูแดง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.เชียงราย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองอำนวยการ ปภ.จ.เชียงราย นำเจ้าหน้าที่พร้อม ยานพาหนะและอุปกรณ์จากทั้งหน่วยงาน พลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และภาคประชาชน เข้าร่วม

นายภาสกร กล่าวว่า สถานการณ์ ในปัจจุบันมีความจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงดังนั้นการระดมกำลังจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งคาดหวังว่าจะสามารถปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างมีระบบต่อไป

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้จึงเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังพล เจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงานทั้งหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนทุกคนเกิดความปลอดภัยต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง