คอลัมน์: โซไซตี้: น้อมนำ 'ศาสตร์แห่งพระราชา' ปลูกจิตสำนึกเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 00:00:43 น.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตอกย้ำการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้ดำเนินการงานด้าน สิ่งแวดล้อมศึกษาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 ตั้งแต่ปี 2549 ภายใต้ชื่อโครงการคลองสวยน้ำใส โดยน้อมนำ "ศาสตร์แห่งพระราชา" มาเป็นหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการ การทำงานอย่างเป็นระบบทั้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดงาน สิ่งแวดล้อมศึกษาตามโครงการคลองสวยน้ำใส "Green & Clean โรงเรียนสีเขียว ปีที่ 3" โดยหวัง สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักและรู้จักรักษ์ สิ่งแวดล้อม ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวสต์เกต โดยมี พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, อุดร ระโหฐาน ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ สุจิตรา โตตาบ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี ร่วมเปิดงาน

งานนี้ได้นำเอา Zero Waste School หรือ โรงเรียนปลอดขยะ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจังหวัดนนทบุรี ดำเนินกิจกรรมลด คัดแยก และ นำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ปลูกฝัง จิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา ใช้หลัก 3Rs ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อย่างพอเพียงจะทำให้เป็นการปลูกฝังลักษณะนิสัย รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะ อย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล ซึ่งในงานมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 สถาบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) และนวัตกรรม ร่วมถึงแนวคิดในการนำหลัก 3Rs มาใช้กว่า 800 ผลงานมาแสดงในงาน เช่น โรงเรียน บางคูลัด โดย ด.ญ.รินรดา ขยันสการ, ด.ญ.ดารีนินทร์ พาซื่อ และ ด.ช.ชวิน ศรีเผือก นำเสนอโครงการ "มหัศจรรย์แห่งกล่องนม" นำกล่องนมที่เหลือจากการดื่มในแต่ละวันมาทำเป็นแผ่นกระเบื้อง แผ่นฝ้าเพดาน นำมาใช้งานจริงภายในโรงเรียน และมีแผนที่จะพัฒนาชิ้นงานให้มีความสามารถในการกันน้ำ ซึ่งจะสร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่มให้กับชิ้นงาน

โรงเรียนวัดคลองขุนศรี นำหลัก Zero Waste มาปรับใช้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น รวมถึง คุณครูผู้สอนได้นำขยะประเภทต่างๆ มาสร้างเป็น ชิ้นงานที่ใช้ได้จริง เช่น กระถางต้นไม้ที่ทำมาจากเศษใบไม้ ซึ่งเป็นผลงานของน้องๆ อนุบาล หรือ เปลนอนที่ผลิตจากถุงนมโรงเรียนที่นักเรียนต้องดื่มทุกวัน โดยมี คุณครูปัญจภูมิ หลายคำ เป็นผู้ดูแล

โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างโครงการ เศรษฐกิจพอเพียง "ต้นกล้าของพ่ออยู่อย่างพอเพียง" นำแนวทางประหยัด พึ่งพาตนเอง เรียบง่ายและ มีประสิทธิภาพ โดยการกำหนด "กฎ 1 วา พาโรงเรียนสะอาด" คือภายในรัศมี 1 วา ของนักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนห้ามมีขยะ ทำให้เกิดโครงงานต่างๆ เกิดขึ้นบนพื้นฐานความพอเหมาะพอควร ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น เห็นคุณค่าและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การจัดทำถังขยะให้ถูกประเภท นำถังขยะเดิมมาทาสีตามประเภทขยะ กิจกรรม "ดื่มพับเก็บ" เมื่อดื่มนมเสร็จ นักเรียนทุกคนจะพับกล่องให้มีขนาดเล็กเพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บ หลังจากนั้นเก็บรวบรวมใส่ที่จุดรับกล่องนม เพื่อรวบรวมส่งให้ บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เพื่อ นำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคา (Eco Roof) แผ่นอีโค่บอร์ด โต๊ะ กระดาษ A4 และสมุดโน้ตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง