ธกส.ชี้เกษตรกรหนี้ครัวเรือนพุ่งแตะ135,220บาท

ข่าวเศรษฐกิจ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการสำรวจหนี้สินครัวเรือนเกษตรครึ่งหลัง ปี 2561 โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ 980 ราย พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.มีรายได้รวมเฉลี่ย 295,420 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.9 และมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อครัวเรือน 240,680 บาท/ปี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.1

นอกจากนี้ พบว่าครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 มีการออมเงิน โดยมีสัดส่วนการออมที่ร้อยละ 6.4 ของรายได้ทั้งหมด มีการออมเงินเพิ่มขึ้นตามรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเกษตรกร ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินของ ธ.ก.ส.

ส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน พบว่าอยู่ที่ 135,220 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.3 หนี้ส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 89.1 เป็นหนี้ในระบบ ส่วนหนี้นอกระบบมีเพียงร้อยละ 10.9 โดยปริมาณหนี้นอกระบบปรับตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18.5 ส่วนภาระหนี้ต่อ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 45.77 ปรับตัวลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.61 แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเสถียรภาพของภาคครัวเรือนที่กำหนดระดับร้อยละ 40 ซึ่งสะท้อนว่าครัวเรือนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ยังมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้ เพิ่มขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ