รมช.เกษตรฯเยือนก.ต่างประเทศ ชูศก.พอเพียงหนทางพัฒนายั่งยืน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 00:00:22 น.

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวระหว่างการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนายั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางพัฒนาบริหารประเทศ และแบ่งปันแนวทางพัฒนาไปยังนานาประเทศ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ส่งผลให้ไทยและทั่วโลกต้องปรับตัวให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาในภาวะไม่ปกติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตรัสว่า เราต้องบริหารแบบ คนจน แบบไม่ยึดติดกับตำรามากเกินไป ทำด้วยความสามัคคีมเมตตาต่อกัน ซึ่งเป็นหนทางทำให้อยู่ร่วมกันและแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านพ้นไปได้

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงชี้ถึงแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกระดับ ในการปฏิบัติงานหรือบริหารพัฒนาประเทศให้ดำเนินไปด้วยความไม่ประมาท พระองค์ทรงทำตัวอย่างให้คนไทยเห็นผ่านโครงการพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จกว่า 4,741 โครงการ มากกว่า 47,000 บทเรียน ทำให้ทั่วโลกยอมรับและมอบรางวัลให้พระองค์ อาทิ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (IUSS Humanitarian Soil Scientist Award) และรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เป็นต้น โดยหลักการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา เป็นการพัฒนาที่ประชาชนเป็นแกนหลัก และภาคีอื่นๆร่วมบูรณาการ เพื่อส่งเสริมกลไกเดิมของ ภาครัฐที่มีอยู่ ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นรูปธรรมและเป็นผลสำเร็จ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้คงอยู่สืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง