ประกาศผลเกษตรกร-สหกรณ์ดีเด่นปี'62

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 26 มีนาคม 2562 00:00:55 น.

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน โดยบุคคลและสถาบันที่ได้รับรางวัลทั้ง 35 รางวัล จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงาน พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง นอกจากนี้ ยัง แต่งตั้งเกษตรกรผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 3 ราย

สำหรับผลการคัดเลือกเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติ 16 รางวัลมีดังนี้ 1.อาชีพทำนา นายขวัญชัย แตงทอง จังหวัดชัยนาท 2.อาชีพทำสวน นายเรือง ศรีนาราง จังหวัดตราด 3.อาชีพทำไร่ นายชัยยศ ตั้งนิยม จังหวัดกำแพงเพชร 4.อาชีพไร่นาสวนผสม นางสำรวย บางสร้อย จังหวัดร้อยเอ็ด 5.อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นางโยธกา บุญมาก จังหวัดสุรินทร์ 6.อาชีพเลี้ยงสัตว์ นายชะลอ เหลือบุญเลิศ จังหวัดชุมพร 7.อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายไมตรี แย้มบางยาง จังหวัดสุพรรณบุรี 8.อาชีพเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำกร่อย นายโกศล หนูกลิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 9.อาชีพเพาะเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก จังหวัดหนองคาย 10.อาชีพปลูกสวนป่า นายคำนึง เจริญศิริ จังหวัดบุรีรัมย์ 11.สาขาบัญชีฟาร์ม นายภูดิศ หาญสวัสดิ์ จังหวัดขอนแก่น 12.สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสุริยา หงส์ลอยวงศ์ จังหวัดยโสธร 13.สาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช นางอัมพร สวัสดิ์สุข จังหวัดนครศรีธรรมราช 14.ที่ปรึกษากลุ่ม ยุวเกษตรกร นายสมเกียรติ แซ่เต็ง จังหวัดตราด 15.สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร นายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย์ จังหวัดลำพูน 16.สาขาเกษตรอินทรีย์ นายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ จังหวัดจันทบุรี

ด้านสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 12 รางวัล ได้แก่ 1.สาขากลุ่มเกษตรกรทำนา กลุ่มเกษตรกรทำนาเทพนคร จังหวัดกำแพงเพชร 2.สาขากลุ่มเกษตรกรทำสวน กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา จังหวัดสงขลา 3.สาขากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หนองขาม จังหวัดชัยภูมิ 4.สาขากลุ่มเกษตรกรทำประมง กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.สาขากลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาสมุนไพรบ้านห้วยบง จังหวัดหนองบัวลำภู 6.สาขากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น 7. สาขากลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนเขาน้อย วิทยาคม จังหวัดตราด 8.สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง จังหวัดกำแพงเพชร 9. สาขาสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม 10.สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขียบ จังหวัดมหาสารคาม 11.สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภท ข้าวอื่นๆ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองฮี จังหวัดนครพนม 12.วิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำนาหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 7 รางวัล ได้แก่1.สาขาสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร 2.สาขาสหกรณ์โคนม สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม 3.สาขาสหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง 4.สาขาสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง 5.สาขาสหกรณ์ร้านค้า ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 6.สาขาสหกรณ์บริการ สหกรณ์เดินรถแม่สอด จำกัด จังหวัดตาก 7.สาขาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ ยังมีประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562  เป็นผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตร 3 สาขา ได้แก่ 1.นายสุริยะ ชูวงศ์ ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 2.นายอาทิตย์ มติธรรม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และ3.นายแรม เชียงกา ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง