คอลัมน์: ส่อง...เกษตร: สถาบันเกษตรกรประจำอำเภอ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 27 มีนาคม 2562 00:00:45 น.
สมชาย ชาญณรงค์กุล

ก่อนช่วงการเลือกตั้งใหญ่ ผมมีโอกาส เดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบเจอพี่น้องคนเกษตรที่ทำงานในระดับพื้นที่จากหลายหน่วย และต่างก็มีปัญหาให้คบคิดหลายประการ สัปดาห์นี้ระหว่างที่การเมืองอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผมนึกถึงประเด็นที่ได้ยินมาว่า มีแนวคิดจะให้สหกรณ์การเกษตรเป็นสถาบันเกษตรกรหลักประจำอำเภอ โดยรัฐจะเข้าไปสนับสนุนเต็มที่ เพื่อให้กลายเป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งให้ได้

เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้ผมนึกถึงไม้ใหญ่ที่ไปล้อมมาอีกครั้ง แถมรอบนี้ เตรียมประดับตกแต่งให้ออกดอกออกผล สวยงามเสียอีก มองไกลๆก็คงดูสวยงามดี เพราะสมัยนี้ของจริงกับของปลอมมันแยกกันลำบาก คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์เจอของจริงมาก่อน อาจแยกไม่ออกกันเลยว่ามันจริง หรือ มันปลอม บางทีหลงไปว่าไอ้ของปลอมมันเป็นของจริงไปเสียก็มี

สหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน รวมกันมาเพื่อสร้างพลังในการพัฒนาสมาชิกด้วยกัน ผ่านกิจกรรมการรวมซื้อ-รวมขาย กิจกรรมการออม-การให้กู้ โดยใช้หลักการประชาธิปไตย คือ one man one vote ไม่ว่าสมาชิกนั้นจะมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์เท่าใดก็ตาม การที่สหกรณ์การเกษตรจะเข้มแข็งไม่ได้ขึ้นกับว่ามี เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก แต่ขึ้นกับว่าสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มีความเข้าใจในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์มากน้อยเพียงใด เข้าใจในความต้องการและเข้าใจในแก่นแท้ของสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นหรือ ไม่ความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความต้องการจากภายในของสมาชิกเอง ไม่ใช่การยัดเยียดให้เติบโตแลดูสวยงามทันใจ

เป้าหมายของการเป็นสถาบันหลักของเกษตรกร ต้องพิจารณากันให้รอบด้าน การจะเป็นสถาบันหลักนั้น ไม่สามารถมองในมิติเดียวได้ ไม่ใช่มองเฉพาะด้านเงินทุน หรือ มองด้านเทคโนโลยีการผลิต อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะการพัฒนาที่มีความยั่งยืนต้องมองในองค์รวม ในระดับพื้นที่จริงๆแล้วเราไม่สามารถแยกกิจกรรมทางการเกษตรออกจากกันได้ เกษตรกรรายหนึ่งใช่ว่าจะประกอบอาชีพเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง บางรายทำกิจกรรมทางการเกษตรครบทุกอย่างในพื้นที่ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นพืช-สัตว์-ประมง รวมไปถึงอาชีพนอกภาคการเกษตร อีกด้วย ดังนั้นจงอย่าแปลกใจหากพบว่าหน้าบ้านของเกษตรกรที่พัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จนั้น จะมีป้ายปักไว้เป็นจำนวนมากครบทุกกิจกรรมกันเลยทีเดียว

ผมมีความเห็นว่า การจะพัฒนาสถาบันใดให้เป็นสถาบันหลักของเกษตรกรในระดับอำเภอ ต้องยอมรับความเป็นจริงกันก่อนในระดับหนึ่ง เมื่อเริ่มจากความจริง พัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นจริง การทำงานจะได้ไม่ หลงทาง มีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน เพราะความยั่งยืนในการพัฒนานั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาพที่มองเห็นภายนอก แต่ขึ้นอยู่กับเนื้อแท้ภายในต่างหาก

หากมุ่งหวังให้สหกรณ์การเกษตรเป็นสถาบันเกษตรกรหลักประจำอำเภอ ให้ไปทบทวนหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์กันให้ดีๆ และโปรดระลึกเสมอว่าการเป็นหลักให้กับใคร ตัวเองต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน รู้ลึก และรู้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง