ส.ป.ก.เร่งพัฒนานิคมศก.พอเพียงระยอง

ข่าวทั่วไป 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ยกระดับส่งเสริมทำเกษตรแปลงใหญ่

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า พื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง จ.ระยอง ตั้งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ซึ่งมีน้ำตลอดปีแต่พื้นที่นิคมอยู่สูงกว่าระดับอ่างเก็บน้ำ กรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมอ่างและระบบกระจายสูบน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่ แต่เนื่องจากพื้นที่นิคมมีความสูงต่ำของระดับพื้นที่ไม่เท่ากัน ทำให้พื้นที่เนินประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและพื้นที่ลุ่มประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน จึงได้สั่งการให้สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้างถังเก็บน้ำสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่เป็น เนินเขา พร้อมเร่งก่อสร้างประตูกั้นน้ำจำนวน 2 ประตู บริเวณอ่างเก็บน้ำกลางพื้นที่นิคม เพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและเก็บน้ำกักไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

สำหรับนิคมเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ มีพื้นที่ทั้งหมด 900 กว่าไร่ และได้จัดสรรให้เกษตรกร จาก 3 โครงการ รวม 172 ราย เข้าทำประโยชน์ได้แก่ โครงการศูนย์ต่อสู้เอาชนะความยากจนจังหวัดระยอง 44 ราย โครงการบ่มเพาะเกษตรกรในอนาคตในเขตปฏิรูปที่ดิน 50 ราย และโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรรุ่นใหม่ 78 ราย ซึ่งเกษตรกรในแต่ละโครงการได้รับการส่งเสริม ให้ทำเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่ ได้จะจำหน่ายให้เกษตรกร ซึ่งเป็น พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่นำไปจำหน่ายต่อและเกษตรกรบางรายนำสินค้าไปจำหน่ายเอง โดยมีตลาดรองรับที่สำคัญคือ พื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมในจ.ระยอง เกษตรกรจึงไม่มีปัญหาเรื่องการตลาด แต่มี ปัญหาเรื่องการผลิตที่ไม่พอจำหน่ายได้ตลอดปี

ประกอบกับเกษตรกรในพื้นที่ ดังกล่าวค่อนข้างมีความพร้อม ส.ป.ก. จึงได้เร่งเข้าไปพัฒนาพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับเป็นพื้นที่ส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่สำหรับผลิตอาหารปลอดภัย โดยได้เน้นการส่งเสริมการรวม กลุ่ม เพื่อแปรรูปสินค้าให้มีความหลากหลาย และสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ให้อยู่ได้ อยู่ดี และอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ