ผวาภัยแล้งเข้มบริหารลำตะคอง

ข่าวทั่วไป 3 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

งดนาปรังรอบ2-เล็งผันป่าสักเติมน้ำต้นทุน

นายชยุธพงศ์ อำรุงสุข ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กรมชลประทาน เปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนลำตะคองช่วงฤดูแล้งปีนี่ว่า เป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) วางแผนไว้ เมื่อเริ่มเข้าฤดูแล้งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา มีปริมาณน้ำ 264.42 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 84.08 ของความจุเก็บกัก ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี และ วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อฤดูฝนปี2561/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 เมษายน 2562 เพื่ออุปโภค-บริโภค 29 ล้านลบ.ม. เพื่อการอุตสาหกรรม 6 ล้านลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ 31ล้านลบ.ม. น้ำระเหยรั่วซึม 26 ล้านลบ.ม.จึงยังมีน้ำเหลือเพื่อนาปรังและเพาะปลูกฤดูแล้ง 48 ล้านลบ.ม. รวมความต้องการใช้น้ำ 140 ล้านลบ.ม.

ทั้งนี้ จากการบริหารจัดการน้ำที่ เข้มงวด เจ้าหน้าที่ชลประทานดูแลการเปิดปิดประตูระบายน้ำทั้ง 5 แห่ง ตลอดลำน้ำลำตะคอง เพื่อให้การส่งน้ำเป็นไปตามรอบเวรที่คณะกรรมการ JMC กำหนดไว้ การใช้น้ำไม่เกิดการสูญเปล่า ทำให้มีน้ำพอเพียงเปิดพื้นที่นาปรังอีก 27,000 ไร่ รวมขณะนี้ทำนาปรังไปแล้วกว่า50,000 ไร่ ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะจัดสรรให้

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเกษตรกร บางรายจะเริ่มปลูกนาปรังรอบที่ 2 กรมชลประทาน ขอความร่วมมือให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการส่งน้ำฯ ลำตะคองงดปลูกนาปรังรอบที่ 2 เพราะจากการทดน้ำไปใช้ปลูกนาระหว่างทาง นอกจากทำให้พื้นที่ช่วงปลายคลองส่งน้ำ เช่น อ.เมือง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เริ่มขาดแคลนน้ำแล้ว ระยะยาวจะกระทบถึงน้ำที่ส่งไปเพื่อผลิตน้ำประปา ซึ่งเสี่ยงเกิดภัยแล้งเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังจะกระทบน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำ ทำให้แม่น้ำลำตะคอง ที่ไหลผ่านตัวเมืองจ.นครราชสีมาเน่าเสีย ชุมชนเดือดร้อน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ ได้ส่งเจ้าหน้ากรมชลประทานลงพื้นที่ทำความเข้าใจ และปิดประตูระบายน้ำช่วงต้นคลองบริเวณ อ.สีคิ้ว อ.ขามทะเลศอ อ.สูงเนิน เพื่อไล่น้ำให้ถึงปลายคลองมากที่สุดโดยไม่เพิ่มการส่งน้ำ

สำหรับเขื่อนลำตะคองเป็นอ่างเก็บน้ำ ขนาดใหญ่ ความจุ 314 ล้านลบ.ม.เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้การเกษตรและอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลศอ อ.เมือง และ อ.เฉลิมพระเกียรติ รวม 1.5 แสนไร่ แต่ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ไปมากทำให้น้ำไหลเข้าอ่างฯเฉลี่ยปีละ 250 ล้านลบ.ม. มีเพียง 2 ปีคือ ปี2543 และ ปี2554 ที่น้ำไหลเข้าเต็มความจุ และปี 2559 มีน้ำไหลเข้าอ่างฯน้อยที่สุดประมาณ 103 ล้านลบ.ม. ทำให้ตัวเมืองนครราชสีมาขาดน้ำ ถูกประกาศเป็นเขตประสบภาวะ ภัยแล้ง

"แนวโน้มความต้องการใช้น้ำเมืองโคราชเพิ่มขึ้นทุกกิจกรรมกล่าวคือ เขื่อน ลำตะคองส่งน้ำให้การประปาทั้งหมด 81 แห่ง ทั้งประปาภูมิภาค ประปาเทศบาล และประปาหมู่บ้าน ปริมาณความต้องการใช้น้ำ 60 ล้านลบ.ม.ต่อปี การอุตสาหกรรมที่ เติบโตต่อเนื่อง ต้องการใช้น้ำ 12 ล้านลบ.ม. ต่อปี การรักษาลำน้ำลำตะคองใช้น้ำอย่างน้อย ปีละ 36 ล้านลบ.ม. และเขื่อนเสียน้ำจากอากาศ ที่ร้อนขึ้น เกิดการระเหยรั่วซึมทั้งปีไม่ต่ำกว่า 48 ล้านลบ.ม. และนาปีที่ต้องส่งน้ำให้เกษตรกร ช่วงต้นฤดูทำนาในพื้นที่ 1.5 แสนไร่ ใช้น้ำ 150 ล้านลบ.ม. รวมต้องใช้น้ำ 306 ล้านลบ.ม.ต่อปี จุดนี้มีความเสี่ยงขาดน้ำในอนาคต ทางจังหวัดและกรมชลประทานจึงหารือกันเพื่อหาทางเพิ่มน้ำต้นทุนให้เขื่อนลำตะคอง โดยผันน้ำจากเขื่อนป่าสักมาพักไว้ที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ก่อนส่งเข้าเขื่อนลำตะคอง ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณา ของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ก่อนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี" ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำฯ ลำตะคองกล่าว

อย่างไรก็ดี ขณะที่โครงการผันน้ำตะคองยังไม่เกิด กรมชลประทานไปเน้นที่การ บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ การปล่อยน้ำแต่ละครั้งพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีแผนชัดเจน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ