กษ.ยกเครื่องนมโรงเรียนทั้งระบบ

ข่าวทั่วไป 9 เมษายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้กระทรวงเกษตรฯทบทวนกลไกบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทั้งระบบ กระทรวงเกษตรฯเร่งประชุม คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 4 เมษายน 2562 พิจารณา 3 ประเด็นหลักคือ 1.ตั้งคณะอนุกรรมการตามแนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 3 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน คณะอนุกรรมการรณรงค์การบริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนทุกระดับกลุ่มพื้นที่ 2.ทำแผนใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนในแต่ละปี เพื่อขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมเห็นชอบกรอบวงเงินปี 2562 เดือนเมษายน-กันยายน ประมาณ 103,762,500 บาท และปี 2563 ประมาณ 391,573,800 บาท และ 3.แผนบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งสัปดาห์หน้าจะประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีดำเนินงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562

"ระบบและกลไกใหม่เน้นกระจายอำนาจจัดสรรโควตาลงกลุ่มพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเกิดความเป็นธรรม โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ องค์กรเกษตร สหกรณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอาจยังไม่เข้าใจและกังวลสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากกรมปศุสัตว์ได้" นางสาวดุจเดือนกล่าว

ด้านนายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ต่อจากนี้กรมจะจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปี 2562 และจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ วันที่ 10 เมษายน เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิรูปโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน และจะจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนกลุ่มพื้นที่ (5 กลุ่ม) เพื่อจัดสรรสิทธิ์และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มทัน วันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ